Nieuws

Begroting HU in de plus

De begroting van de hogeschool over 2010 staat 4,5 ton in de plus. Daarvoor is wel 1,1 miljoen euro uit de reserves gehaald.

Voor volgend jaar is de exploitatie geraamd op een overschot van 1,2 miljoen. In 2012 staat de hogeschool naar verwachting 4,4 miljoen in de plus. Dit blijkt uit de begroting en meerjarenraming van het college van bestuur, die de centrale medezeggenschapsraad (CMR) woensdag 20 januari heeft goedgekeurd.

De meeste faculteiten en stafdiensten hebben een sluitend huishoudboekje ingeleverd. Uitzonderingen zijn de faculteit Educatie, die dit jaar een tekort verwacht van 4,6 ton (was eerder geraamd op een kleine negen ton). Afgesproken is dat de faculteit in 2011 de financiën weer op orde heeft. De faculteit Economie en Management krijgt een miljoen minder rijksbijdrage binnen, wat deels wordt opgevangen door reservegeld. Ook het onderdeel HU-huisvesting laat een tekort zien.

In de cijfers is geen rekening gehouden met het negatieve effect van het nieuw bekostigingsmodel voor het hoger onderwijs, dat in 2011 moet ingaan. Ook wordt niet geanticipeerd op de aangekondigde bezuiniging van twintig procent op de gehele rijksuitgaven.