Nieuws

Groen licht voor afschaffing faculteiten

Het college van bestuur kan door met de het opheffen van de faculteiten. De Hogeschoolraad (HSR) stemde in met enkele besluiten over organisatorische veranderingen. Wel moeten de noodzakelijke wijzigingen in de reglementen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de HSR.

De HSR besprak de plannen van het college woensdagmiddag 22 juni. Na een uitgebreid debat stemde een meerderheid in: zeven stemmen voor, drie tegen en drie onthoudingen.

Ter tafel lagen onder meer de voorstellen om de facultaire structuur op te heffen en de kenniscentra te bundelen en deze onder leiding te plaatsen van een directeur. Daarbij is het voornemen de functie van de directie HU Diensten op te heffen zodat de diensten weer direct onder het college vallen. Deze maatregelen moeten per 1 januari 2017 ingaan.

Lichten op rood
Tot vorige week stond een aantal lichten op rood: een commissie van de HSR adviseerde om niet in te stemmen met de plannen van het college. En eerder spraken vijf van de zes faculteitsraden en de Personeelsraad zich negatief uit over de wijzigingen. Zij zijn niet per se tegen de plannen, maar vinden de besluiten te weinig uitgewerkt waardoor zij geen zicht hebben op waar zij precies mee instemmen.

De voorstellen over de wijzigingen in de structuur van de HU staan in een pakket van maatregelen waar de raad in zijn geheel over moest besluiten. Verzoeken om de besluiten apart voor te leggen werden niet gehonoreerd. Maar tijdens een extra overleg afgelopen vrijdag tussen een delegatie van de HSR en college deed het college enkele handreikingen.

Hogeschool Utrecht 2020
Besloten is dat een van de voorstellen door het college wordt teruggetrokken. Dit is het plan om de hogeschool te organiseren met maximaal vier ‘inrichtingslagen’ (college, directeuren, managers en medewerkers). Bekeken wordt of dit model werkbaar is en of er aanpassingen nodig zijn. Een tweede geste van het college is dat het strategiedocument ‘Hogeschool Utrecht 2020’ in de tweede helft van 2017 tegen het licht wordt gehouden en zo nodig aangepast.

Deze tegemoetkomingen van het college waren voor een meerderheid van de raadsleden het zetje om in te kunnen stemmen met het pakket. Eerder werd door het college de angel uit de kritiek gehaald door voor te stellen dat de organisatiewijzigingen pas ingevoerd worden als een aantal zaken is geregeld. Zo moeten onder meer het bestuurs- en medezeggenschapsreglement worden aangepast en goedgekeurd zijn door de raad van toezicht en Hogeschoolraad. Dit was voor de raad van toezicht een voorwaarde om in te kunnen stemmen met de wijzigingen.

Punten van zorg
Ondanks de instemming had de Hogeschoolraad wel een aantal punten van zorg. Hoe wordt de lacune opgevuld als het formeel overleg tussen college en faculteitsdirecteuren niet meer bestaat? Hoe houden kenniscentra feeling met het onderwijs als zij los komen te staan van de instituten? En er moet duidelijkheid komen wat het opheffen van de directie HU Diensten voor gevolgen heeft voor de medezeggenschap, vindt de HSR.

Het besluit tot instemming met de organisatiewijzigingen is vooral een ‘signaal’ dat er vertrouwen is op de weg die het college inslaat, schrijft de HSR in een brief. De raad ziet de concrete uitwerking van de plannen ‘kritisch maar met vertrouwen’ tegemoet. ‘De HU neemt hiermee nadrukkelijk afscheid van de jarenlang gevolgde top-downsturing en bureaucratisering om nu ruimte te maken voor teams en instituten, die eigen initiatieven en plannen kunnen ontwikkelen en uitvoeren.’

Tijdens de vergadering stemde de HSR ook in met de nieuwe sturingsfilosofie, die meer ruimte moet bieden aan teams en instituten, en met de nieuwe profilering van de HU: ‘Kwaliteit van samenleven in een stedelijke omgeving’.