Nieuws

HU verplicht alle aspirant-studenten tot matching

De verplichte matching van aankomende studenten bij de HU zal komende jaren flink worden uitgebreid. Want het invullen van een intakeformulier en deelname aan matchingsdagen werpen zijn vruchten af: het leidt tot minder uitval en betere studieresultaten.

Dat staat in de notitie Evaluatie Matching 2015-2016 die het college van bestuur naar de Hogeschoolraad (HSR) heeft gestuurd. Sinds het studiejaar 2014-2015 is er een ‘studiekeuzecheck’. Die gold tot nu toe voor aspirant voltijdstudenten en degenen die een associate degree willen volgen (uitgezonderd de studies met een numerus fixus). Na de check volgde een advies of de student een goede keuze heeft gemaakt of beter naar een andere opleiding kan omzien.

Workshops
Met de studiekeuzecheck waren studenten verplicht een digitaal vragenformulier in te vullen en konden ze vrijwillig meedoen aan een matchingsdag. Met ingang van komend studiejaar wordt zowel de digitale intake als het volgen van een matchingsdag verplicht voor alle voltijdstudenten. Het college heeft dit eerder besloten. Matching bestaat uit bijvoorbeeld meedoen aan workshops, het volgen van hoorcolleges of deelnemen aan groepsgesprekken.

Daar komt bij dat met ingang van komend studiejaar de verplichte digitale intake wordt uitgebreid naar de deeltijd bachelorstudenten en duale studenten: zij moeten dus voor aanvang van de studie een vragenformulier invullen. Verder mogen studenten die zich aanmelden voor een studie met een numerus fixus vanaf volgend jaar facultatief een intakeformulier invullen; vanaf 2017-2018 is dat voor deze groep eveneens verplicht.

Positief effect
Het college becijfert in de nota dat matchingsactiviteiten een positief effect hebben op de studievoortgang: de uitval van eerstejaars vermindert en het verhoogt het ‘studiepuntenrendement’ (het aantal studiepunten dat studenten minimaal moeten halen). Om dit te illustreren zoomt het onderzoek in op de resultaten bij drie opleidingen. Van de groepen studenten die wel hebben meegedaan met matching zijn tussen de 2,5 en bijna tien procent minder afvallers in het eerste jaar te constateren in vergelijking met degenen die niet meededen.

Daarnaast put het college hoop uit resultaten van andere hogescholen in de Randstad die matching vanaf studiejaar 2014-2015 verplicht hebben gesteld. Daaruit blijkt dat dit in grote lijnen gunstige effecten heeft op de studieresultaten. ‘Dit alles ondersteunt de verwachting dat verplichte deelname aan de matchingsdag per 2016-2017 bij de HU de dalende uitval en en stijgend studiepuntrendement over de gehele linie verder zal ondersteunen’, staat in het rapport.