Nieuws

Lectoren: meer aandacht voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen

Diverse lectoren aan lerarenopleidingen in Nederland vragen extra aandacht voor het belang van goed onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Ze bundelen de krachten in het nieuw opgerichte Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Vluchtelingen. De lectoren Beppie van den Bogaerde en Maaike Hajer van de HU zijn hierbij betrokken.
 
Vluchtelingenkinderen moeten zo snel mogelijk onderwijs kunnen krijgen, waarin zij zich verder ontwikkelen en het Nederlands als tweede taal kunnen verwerven. Op veel plekken in het land zoeken leraren, begeleiders en lerarenopleiders naar een effectieve aanpak; zowel voor de korte termijn in de tijdelijke opvang als voor de langere termijn op de scholen van azielzoekerscentra en in het reguliere basisonderwijs.

Het lectoreninitiatief wil – voor en met pabo’s en andere lerarenopleidingen, ondersteuningsinstellingen en scholen – in beeld brengen welke expertise er nodig en beschikbaar is voor een professionele aanpak van opvang en onderwijs aan vluchtelingenkinderen in Nederland. Er worden inzichten verzameld uit praktijkervaringen en uit beschikbaar wetenschappelijk onderzoek uit  binnen- en buitenland.

 
Competenties
De initiatiefgroep stelt als doel voor de korte termijn dat scholen zicht krijgen op welke competenties leerkrachten nodig hebben in de opvang van vluchtelingenkinderen tot 18 jaar. Met een dergelijke beschrijving kunnen schoolteams en besturen gericht beschikbare deskundigheid in beeld brengen en een professionaliseringsplan uitwerken. Zo’n overzicht is ook zeer relevant voor de Onderwijsinspectie.

Daarnaast wil de groep een professionaliseringspakket samenstellen dat door schoolteams benut kan worden om keuzes te maken rond organisatie en didactiek. Een dergelijk pakket moet volgens de lectoren een platformfunctie krijgen, waar alle betrokkenen op een eenvoudige manier hun expertise bijeen kunnen brengen.

 
Op langere termijn wil de initiatiefgroep bijdragen aan structurele opname van de docentcompetenties in lerarenopleidingen. Ook wil zij professionele ondersteuning bieden voor kwalitatief hoogwaardig taalonderwijs, dat meertalige kinderen optimale kansen biedt om zich te ontwikkelen en in Nederland te integreren.
 
Veel expertise
HU-lector Beppie van den Bogaerde noemt het lectoreninitiatief van groot belang. 'Hopelijk gaat er nu coördinatie plaatsvinden voor het onderwijs van Nederlands als tweede taal aan vluchtelingen. Er is veel expertise in het land en er zijn nog meer initiatieven, maar er is geen landelijke of Europese structurering of regie. Vandaar dat wij aan het ministerie van OCW, andere stakeholders en het werkveld onze expertise en ondersteuning aanbieden.'
 
Het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Vluchtelingen bestaat bij de start uit de volgende personen: dr. Jan Berenst (NHL Hogeschool Leeuwarden), prof. dr. Beppie van den Bogaerde (Hogeschool Utrecht en Universiteit van Amsterdam), dr. Resi Damhuis (Marnixacademie, taalendenkgesprekken.nu), prof. dr. Maaike Hajer (Hogeschool Utrecht en Universiteit Malmö), prof. Dr. Rick de Graaff (Universiteit Utrecht), dr. Karijn Helsloot (Windesheim), dr. Anne Kerkhoff (Fontys Lerarenopleiding Tilburg), dr. Emmanuelle le Pichon- Vorstman (Universiteit Utrecht), drs. Hanneke Pot (Hogeschool Inholland), dr. Alex Riemersma (NHL Hogeschool Leeuwarden), drs. Saskia Versloot (Marant Arnhem), drs. Annet Visser, (NHL Hogeschool Leeuwarden).

Bron: HU Redactie