Nieuws

Plan: differentiatie bij bezuinigingen HU Diensten

Het beleid om op alle HU Diensten evenveel te bezuinigen wordt waarschijnlijk verlaten. Er wordt gewerkt aan een plan om met ingang van 2016 bij sommige diensten geen of minder reductie te laten plaatsvinden (en dus bij de andere meer). Dit omdat de verwachting is dat het werkaanbod bij een aantal diensten zal toenemen terwijl dit bij andere onderdelen gelijk zal blijven of afnemen.

Dit is althans het voornemen van het directieteam HU Diensten dat de begroting voor het jaar 2016 voorbereidt. Thomas Meester, hoofd van de afdeling Business Management, maakte dit bekend tijdens een vergadering van de Personeelsraad op woensdag 27 mei tijdens de behandeling van het zogeheten Transitieplan. Hij benadrukte dat het nog geen besluit van het college van bestuur is, maar een voorstel waaraan wordt gewerkt. 

Natuurlijk verloop
Zoals bekend bezuinigt de HU in de periode van 2013 tot medio 2017 zo’n twintig procent op HU Diensten om meer geld voor onderwijs en onderzoek over te houden. Om dit te bereiken, wordt de korting tot eind dit jaar percentueel gelijkelijk over de verschillende diensten verdeeld. De afvloeiing van personeel moet tot stand komen via natuurlijk verloop; tegelijkertijd moet de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.   

Vanaf januari 2016 wordt er gedifferentieerd. Het idee is dat er vanaf dan niet meer wordt bezuinigd op de diensten ICT, Business Control en Human Resources, zei Meester. Deze gedeeltelijke bezuinigingsstop is nodig omdat ict steeds belangrijker wordt in het onderwijs, de hogeschool alle zeilen moet bijzetten om greep te houden op financiële processen en omdat verbetering van de kwaliteit van het personeel een van de prioriteiten is. Maar het is geen uitgemaakte zaak. Meester: ‘We zitten nog midden in het begrotingsproces en het zou uiteindelijk anders kunnen uitpakken.’

Dienstverleningsmodel
In het Transitieplan staat in grote lijnen hoe de bezuinigingen en de verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening verder gestalte moet krijgen. Onderdeel ervan is het nieuwe Dienstverleningsmodel. Hierin staan de eindgebruikers centraal: niet de diensten bepalen welke werkzaamheden worden uitgevoerd, maar de studenten en medewerkers. In overleg met de facultaire directeuren Bedrijfsvoering wordt een Producten en Diensten Catalogus (PDC) opgesteld waarin de werkzaamheden staan vermeld. ‘Expliciet onderdeel daarvan is het aangeven welke dienstverlening beëindigd kan worden’, meldt het Transitieplan.

Een ander belangrijk element is dat de uitvoerende taken bij bijvoorbeeld administraties, informatievoorziening en servicebalies de komende jaren gaan verminderen. Ook het aantal adviesfuncties wordt afgeslankt. Op andere taken wordt op verdere kwaliteitsverbetering ingezet. Daarbij gaat het om monitoring en control (bijvoorbeeld monitoring op de realisatie van de prestatieafspraken) en beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling. 

Selfservice
De teruggang van uitvoerende taken moet onder meer worden bereikt door een ander bedieningsconcept: Click, Call, Consult. ‘Selfservice’ speelt hier een belangrijke rol. De gebruiker moet eerst zelf online zaken regelen, lukt dat niet dan krijgt hij of zij telefonische ondersteuning en als dit geen soelaas biedt, kan er een consult worden ingepland. ‘Momenteel gaat er nog erg veel via balies in plaats van via click en call’, stelt Meester.

Hij zei tijdens de vergadering zich ervan bewust te zijn dat de bezuinigingen bij het ondersteunend personeel pijn kunnen doen. Maar het kan ook kansen bieden. ‘Voor medewerkers in operations biedt het bijvoorbeeld kansen om meer in de richting van adviserende en beleidsfuncties te komen werken’, opperde hij.