Nieuws

Voorstel: soepeler studieadvies bij eerstejaars

Het college van bestuur van de HU wil een minder streng studieadvies introduceren, naast het bindend studieadvies. Opleidingen van de HU krijgen dan de mogelijkheid tot een ‘dringend’ studieadvies: studenten kunnen een negatief advies naast zich neerleggen en doorgaan met de studie.

De optie van het dringend advies staat in de Onderwijs- en Examenregeling 2018-2019, die het college van bestuur aan de Hogeschoolraad (HSR) heeft gestuurd. De raad moet de OER nog goedkeuren. Als ze dat doet, kan de versoepeling van het studieadvies in september 2018 ingaan.

De HU hanteert net als de meeste andere hogescholen en universiteiten het zogenaamd bindend studieadvies. Studenten die aan het einde van het eerste jaar minder dan een bepaald aantal studiepunten hebben behaald, krijgen een negatief advies en zij moeten dan stoppen met de opleiding. Uitzonderingen zijn mogelijk vanwege persoonlijke omstandigheden zoals ziekte.

Opleidingscommissie
De strenge bindende variant blijft bestaan, maar het soepelere dringende advies wordt als mogelijkheid toegevoegd. De instituutsdirecteur beslist in het plan van het college per opleiding over de keuze voor een van de twee varianten. Wel raadpleegt de directie eerst de opleidingscommissie, die hierover adviesrecht heeft. De keuzemogelijkheid geldt voor de voltijd- en deeltijd bachelors en tweejarige associate degree.

Een dringend advies wordt niet gegeven door de examencommissie, zoals bij de strengere bindende variant, maar door het instituuts- of opleidingsmanagement. Als het bindend advies bij een opleiding wordt vervangen door een soepelere regeling, zal de studieloopbaanbegeleiding een belangrijkere rol gaan spelen, is de bedoeling.

Als de OER is goedgekeurd door de HSR volgt een inventarisatie welke instituutsdirecteuren interesse hebben om de dringende variant in te voeren. Voor zover bekend is de HU de enige instelling in het land die een soepeler studieadvies mogelijk wil maken.

UPDATE
De Hogeschoolraad (HSR) heeft woensdag 7 februari ingestemd met de Onderwijs- en Examenregeling 2018-2019 en dus ook met het nieuwe ‘dringend studieadvies’ naast het bestaande bindend advies.

Lees ook: Heeft het bindend studieadvies zijn langste tijd gehad?