Nieuws

Waarom Huidtherapie stopt met het bindend studieadvies

Foto: Kees Rutten

De opleiding Huidtherapie begint komend studiejaar met een nieuw curriculum. Daarbij past geen bindend studieadvies (BSA). Wel krijgen studenten aan het eind van het eerste jaar een ‘dringend’ advies. Zij kunnen dat naast zich neerleggen. Met deze stap is Huidtherapie de eerste voltijd bachelor aan de HU die het BSA overboord zet.

‘We willen met het nieuwe curriculum de regie meer bij de studenten leggen’, zegt Angelique van der Winden, docent en projectleider Onderwijsinnovatie bij Huidtherapie. En in die onderwijsvisie past zo’n streng BSA niet. Ook de deeltijdopleiding Huidtherapie, die komend jaar begint, gebruikt het dringend advies.

Van der Winden: ‘Bij het ontwikkelen van het nieuwe onderwijs kwamen we erachter dat een bindend studieadvies in strijd is met het principe om studenten meer verantwoordelijkheid te geven. We streven naar gepersonaliseerd en flexibel leren, terwijl de opleiding met een BSA besluit of de student door mag gaan of niet. Zo kwam het bindend advies ter discussie te staan en het meer soepeler dringend advies in beeld.’

Gepersonaliseerd

Veel hogescholen en universiteiten hanteren een bindend studieadvies. Zo ook de HU: voltijdstudenten die aan het eind van het eerste studiejaar minder dan 50 EC’s (studiepunten) hebben behaald, moeten de opleiding verlaten. Vorig jaar besloot de HU om naast het BSA een soepeler variant mogelijk te maken: opleidingen kunnen kiezen. Tot nu toe hanteerden alleen enkele opleidingen die meedoen met de pilot ‘flexibele deeltijd’ het soepele advies.

‘Een bindend studieadvies is in strijd met het principe om studenten meer verantwoordelijkheid te geven’

De vernieuwde opleiding Huidtherapie – waarvan het eerste jaar in september 2019 ingaat – wil het onderwijs zoveel mogelijk gepersonaliseerd aanbieden. Belangrijk element is het ‘leerteamleren’. Daarbij krijgen studenten feedback van hun medestudenten en leerteambegeleider op persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Daarnaast maken studenten regelmatig ‘formatieve toetsen’, niet voor studiepunten maar om te bepalen wat zij nog moeten leren. Studenten stellen zelf een studieplan op en bespreken dat met de begeleider.   

Verplichte kost

Het loslaten van het BSA betekent niet dat vrijblijvendheid de boventoon voert. Opleiding en studenten ondertekenen een ‘onderwijsovereenkomst’. Daarin staan afspraken over de aanwezigheid bij sommige onderdelen. Sommige theorieën en vaardigheden blijven bovendien verplichte kost. Daarnaast geldt dat studenten minimaal alle propedeusevakken moeten hebben gehaald voordat ze in het derde jaar op stage mogen.

‘Wij zijn een geschikte opleiding om de BSA af te schaffen en met een dringend advies verder te gaan’, stelt Marjolein Verboom, docent en voorzitter van de Curriculumcommissie. De opleiding is met een totaal aantal studenten van 350 relatief klein. Bovendien heeft het een numerus fixus waardoor er al selectie aan de poort plaatsvindt. Daardoor is de het aantal studenten dat na het eerste jaar uitvalt al behoorlijk beperkt. ‘Door die selectie krijgen we studenten binnen met de juiste interesses en inzet’, zegt Verboom.

BSA ter discussie

Het strenge regime van het bindend studieadvies staat volop ter discussie. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) pleit al jaren voor afschaffing. De bond wil dat de studenten zelf beslissen of ze doorgaan met de studie. Hogeschool Windesheim wilde het BSA komend studiejaar afschaffen, maar de medezeggenschapsraad stak daar een stokje voor. Minister Van Engelshoven opperde onlangs om de norm van het studieadvies terug te dringen naar 40 studiepunten. Maar zij kreeg de Tweede Kamer tegen zich.

‘We zien nu studenten uitvallen waarvan we denken: dat kan een goede huidtherapeut worden’

Ook bij de beslissing van Huidtherapie spelen landelijke discussies een rol. ‘Uit onderzoek blijkt dat studenten met een niet-Nederlandse achtergrond vaak uitvallen door een negatief BSA. De HU staat voor diversiteit en inclusiviteit, en zo’n maatregel pakt dan slecht uit voor deze groep studenten’, vertelt Verboom

Studiedruk

De studiedruk en stress bij studenten speelt ook mee. Verboom: ‘De combinatie van BSA en studieleningen heeft het stressniveau van studenten omhoog gestuwd – ook in het eerste jaar bij Huidtherapie. Voor studenten die na het eerste jaar worden weggestuurd, valt vaak de droom uiteen om huidtherapeut te worden. We zien nu studenten uitvallen waarvan we denken: dat kan een goede huidtherapeut worden.’

‘We gaan de effecten van het herziene curriculum met dringend studieadvies nauwgezet monitoren’, zegt ze. ‘De HU kijkt met ons mee.’