De Machtigste Student 2011

Hoogste tijd voor de jaarlijkse Trajectum Top 10 van de Machtigste Student.

De verkiezingen van de medezeggenschapsraden en opleidingscommissies barsten bijna los. Hoogste tijd voor de jaarlijkse Trajectum Top 10 van de Machtigste Student. De medezeggenschapselite anno 2011 van de HU op een rij.

Om zicht te krijgen op de machtsconcentraties plozen we de lidmaatschapslijsten van de officiële inspraakorganen uit. Wie zetelen er in de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR), facultaire medezeggenschapsraad (FMR), gemeenschappelijke opleidingscommissie (GOC) en opleidingscommissie (OC)? Ruim 330 studenten figureren hierin. De meesten houden het bij een enkele zetel,maar menigeen bezet het pluche in meerdere gremia terwijl sommigen lijken te grossieren in functies en nevenfuncties.

Spelregels
Om tot een zo betrouwbaar mogelijke ranking te komen hanteren we een aantal spelregels.

*Alleen huidige activiteiten tellen mee. Wie zich de afgelopen jaren het slof uit de schoenen heeft gelopen als voorzitter van bestuur X maar er zojuist mee is gestopt, vist achter het net. Ook het aanstormend talent dat staat te trappelen om aan te schuiven en zich voor de komende periode kandidaat heeft gesteld voor raad Y, valt buiten de boot.
*De focus ligt op de bestuurlijke activiteiten die van belang zijn voor studenten van de HU. De oprichting van een carnavalsvereniging of actief zijn voor de plaatselijke theaterclub tellen niet mee.
*We kennen punten toe om de macht dan wel invloed van de bestuurlijke diehards vast te kunnen stellen. De te verdienen punten nemen toe naarmate de actieradius en de machtsmiddelen groter zijn.

Hiërarchie
Om de zwaarte van de functies vast te stellen wegen we deze en brengen we een hiërarchie aan. De opleidingscommissie (OC) staat hier onderaan. Niet dat de taak van zo’n commissie onbelangrijk is. Integendeel, zij bewaken de kwaliteit van het onderwijs, wat geldt als de basis van de hogeschool. Maar feit is dat de invloed van een OC zich beperkt tot een enkele opleiding.
Een trede hoger op de ladder staat de gemeenschappelijke opleidingscommissie (GOC): die manifesteert zich op cluster- of instituutsniveau. Behalve over een relatief kleine reikwijdte beschikken de (G)OC’s over beperkte zeggenschap. Zij hebben wettelijk slechts het recht om advies te geven op een aantal zaken. In de praktijk blijkt dat de directeur de aanbevelingen redelijk makkelijk in de wind kunnen slaan. Voorgaande geldt grosso modo ook voor gremia als OC Breed FMR (faculteit Maatschappij en Recht) en voor Amersfoort Interfacultair Overleg (AIO).
De medezeggenschapsraden hebben meer in de melk te brokkelen: zij beschikken naast hun adviesrecht op een aantal gebieden ook over instemmingsrecht, zoals de begroting en het onderwijs- en examenreglement. Zij moeten voorstellen van directeuren en college van bestuur goedkeuren; zo niet dan gaan ze niet door. Reden om deze raden hoger in de rangorde te plaatsen. Daarbij hebben besluiten van de facultaire medezeggenschapsraad (FMR)en een relatief groot bereik: de totale faculteit. Voor de centrale medezeggenschapsraad (CMR) geldt een invloed voor de gehele hogeschool.
Daarom komen we tot de volgende puntentoekenning:

*Lid van de centrale medezeggenschapsraad (CMR): 5 punten
*Lid van een facultaire medezeggenschapsraad (FMR): 4 punten
*Lid van een gemeenschappelijke opleidingscommissie (GOC): 3 punten
*Lid van een opleidingscommissie (OC): 2 punten

Bonussen
Daarnaast zijn er bonussen te verdienen voor degenen die meer doen dan aanwezig zijn en hun zegje doen tijdens de vergaderingen.

*Bestuur relevante studentenorganisatie: 3 punten
*OC-ambassadeur 2 punten
*Voorzitter of lid dagelijks bestuur medezeggenschapsorgaan: 1 punt
*Zetel in commissie of werkgroep: 1 punt
*Andere belangwekkende nevenfuncties: 1 punt

Om een betrouwbare lijst te krijgen zijn we niet over een nacht ijs gegaan. De functies en dubbelfuncties die uit de lidmaatschapslijsten naar voren kwamen, checkten en vulden we aan bij diverse bronnen, zoals het secretariaat van de CMR en de Coach Bestuurlijke Participatie. De vergaarde informatie checkten we bij de bestuurlijke studenten zelf. Zodoende ontstond een longlist van de meestinvloedrijke studenten in de medezeggenschap. Voor een finale check legden we de onderzoeksgegevens voor aan de studenten op deze lijst.

Op basis van deze gegevens kende we punten toe en stelden we de shortlist samen:

Punten
* Lid van de centrale medezeggenschapsraad (CMR): 5 punten
* Lid van een facultaire medezeggenschapsraad (FMR): 4 punten
* Lid van een gemeenschappelijke opleidingscommissie (GOC): 3 punten
* Lid van een opleidingscommissie (OC): 2 punten

Bonussen
* Bestuur relevante studentenorganisatie: 3 punten
* OC-ambassadeur 2 punten
* Voorzitter of lid dagelijks bestuur medezeggenschapsorgaan: 1 punt
* Zetel in commissie of werkgroep: 1 punt
* Andere belangwekkende nevenfuncties: 1 punt

TOP-10 MACHTIGSTE STUDENT

1
Arie van Scheepen
4 FMR Faculteit Natuur en Techniek (FNT)
3 GOC Institute for Engineering and Design
3 bonus: bestuur Stichting Beheer Studentenvoorzieningen Utrecht
2 bonus: OC Ambassadeur
11x 1 bonus: voorzitter FMR, voorzitter GOC, Programmaraad Onderwijs en Onderzoek, Stuurgroep Sirius, studentassistent bij Duurzame Energieproeftuin, MZO HU, MZO FNT, voorzitter MZO FNT, Overleg OC’s en GOC met instituutsdirecteur, Werkgroep Huisvesting FNT, Klankbordgroep Studium Generale
TOTAAL: 23 punten

2
Pedro Perdomo
5 CMR
4 FMR Faculteit Economie en Management
3 GOC Institute Business Administration
3 bonus: bestuur Vereniging USVBO
2x 1 bonus: Kiescommissie, College van Beroep
TOTAAL: 17 punten

3
Paul van Soest
5 CMR
3 GOC Archimedes
3 bonus: bestuur studievereniging Archimedes
4x 1 bonus: vice-voorzitter CMR, dagelijks bestuur GOC Archimedes3, CMR-werkgroep rapport Gispen, CMR-werkgroep NieuweMedezeggenschap
TOTAAL: 15 punten

4
Joost Bruggeman
5 CMR
2 OC Ambassadeur Amersfoort
3 Amersfoort Interfacultair Overleg (AIO)
4x 1 bonus: voorzitter AIO, Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie, CMR-werkgroep Regelingen, oprichter landelijke vereniging voor studenten creatieve therapie en andere vaktherapeutische beroepen
TOTAAL: 14 punten

5
Paul Schut
5 CMR
4 FMR Faculteit Economie en Management
3 GOC Institute Marketing and Commerce
1 bonus: Steunfondscommissie HU
TOTAAL: 13 punten

Tom van den Hoek
4 FMR Faculteit Educatie
3 GOC Archimedes
2 opleidingscommissie omgangskunde
4x 1 bonus: voorzitter GOC Archimedes, voorzitter OC omgangskunde, facultair medezeggenschapsoverleg, dagelijks bestuur MZO
TOTAAL: 13 punten

7
Arend Wesdijk
2 opleidingscommissie culturele en maatschappelijke vorming
3 OC Breed faculteit Maatschappij en Recht
3 bonus bestuur Vereniging Must
2 bonus: OC Ambassadeur
2x 1 bonus: voorzitter OC, organisator onderwijsdebatten FMR
TOTAAL: 12 punten

8
Bart Janssen
5 CMR
2 opleidingscommissie integrale veiligheidskunde
3 OC Breed faculteit Maatschappij en Recht
1 bonus: Commissie van Beroep van de verkiezingen
TOTAAL: 11 punten

Lucas van Gils
2 opleidingscommissie pedagogiek
3 OC Breed faculteit Maatschappij en Recht
3 bonus: initiator/voorzitter Studievereniging Pedagogiek in oprichting
3x 1 bonus: kartrekker mannenproject pedagogiek, jurylid Jong Lokaal Bokaal (prijs beste jeugdbeleid gemeente), gastdocent ROC ASA Hoogsticht
TOTAAL: 11 punten

10
Frank Quist
2 opleidingscommissie culturele en maatschappelijke vorming
3 GOC Social Work
3 bonus: Vereniging MUST
2x 1 bonus: dagelijks bestuur OC, dagelijks bestuur GOC
TOTAAL: 10 punten

Helicopterview

‘Natuurlijk ben ik vereerd’, zegt Arie van Scheepen (24) op zijn uitverkiezing als Machtigste Student 2011. ‘Het vak vergadertechniek hoef ik niet meer te volgen’

Heb je echt veel macht?
‘Het is niet zo dat als ik met m’n vingers knip er dingen gebeuren. Maar omdat ik in al die verschillende organen zit kan ik overal over meepraten. Ik doe veel kennis op over wat er speelt in de organisatie. En kennis is macht.’

Hoeveel tijd ben je eraan kwijt?
‘Zeker dertig uur in de week. Vergaderen, stukken lezen, activiteiten bijwonen en netwerken tijdens borrels. Haha, nee, die borrels tel ik niet mee bij de dertig uur.’

Kom je nog aan studeren toe?
‘Daar ga ik meer tijd voor vrij maken. Ik ben zo’n tweeënhalf jaar bestuurlijk actief binnen de HU en wil vanaf februari 2012 beginnen met afstuderen. Bij de SROT (studievereniging van de opleiding algemene operationele techniek – red.) ben ik al gestopt. De komende tijd zal ik ook de andere functies opzeggen om te kunnen gaan afstuderen. Ik heb me niet meer verkiesbaar gesteld voor de opleidingscommissie en faculteitsraad. Dan ben ik volgend jaar zomer klaar en heb ik er vijf jaar over gedaan.’

Nog tijd om naar het café te gaan…?
‘Weinig. Bij tijd en wijle ga ik met wat vrienden iets drinken of eten. Vroeger vond je me minimaal een of twee avonden in de kroeg. Maar dat zit er niet meer in. Het punt is ook dat de meeste overleggen ’s ochtends om 9.00 uur beginnen en dan wil ik gewoon een beetje scherp zijn.’

…of een goed boek te lezen?
‘Daar kom ik niet aan toe. Met uitzondering van de vakantie; toen heb ik een aantal boeken over management gelezen en het rapport-Veerman (over de toekomst van het hoger onderwijs; red.) nog eens bestudeerd.’

Waarom die waslijst aan activiteiten? Voor je cv?
‘Nee, meer vanuit een betrokkenheid en mee willen praten. Ik ben ooit begonnen als bestuurslid van studievereniging SROT (van de opleiding algemene operationele techniek; red.). Ik vond dat de studie leuker kon met excursies en andere activiteiten. Op een gegeven moment kwam ik in contact met studenten uit de opleidingscommissie. Je praat met elkaar enwoont eens een vergadering bij en zo rolde ik van het ene in het andere.
Omdat het zo’n diverse lijst aannevenactiviteiten is, kan je je goed ontwikkelen. Ik heb heel wat uurtjes vergaderd en weet hoe vergaderingen verlopen. Het vak vergadertechniek hoef ik niet meer te volgen, hahaha. Maar als ik klaar ben met mijn studie, heb ik er een jaar langer over gedaan en dat moet ik kunnen uitleggen. Met mijn bestuurlijke activiteiten heb ik wel een goed verhaal.’

Wat is je grootste wapenfeit?
‘Dat is moeilijk om te zeggen. Wel merk ik dat studenten via de faculteitsraad en opleidingscommissie vroeger in het besluitvormingsproces betrokken worden. We praten mee over conceptstukken en er wordt rekening gehouden met de belangen van de student.
In de eerste concepten van de nota FNT 2.0 (over de toekomst van de faculteit Natuur en Techniek; red.) bijvoorbeeld werden de studenten nauwelijks genoemd. In de uiteindelijke versie spelen wij een belangrijke rol.’

Wat heb je niet voor elkaar gekregen?
Na een lange stilte: ‘Moeilijk… Ik ken geen echte nederlagen. Soms wordt een inbreng van mij niet goed op waarde geschat. Maar heb ik dan een verkeerde inschatting gemaakt of is de organisatie daarniet aan toe? Maar iets concreets kan ik niet voor de geest halen.’

Wat wil je later worden?
‘Heel gelukkig.’

Ik bedoel qua beroep.
‘Toen ik aan mijn studie begon, wilde ik een technisch inhoudelijke baan. Nu wil ik een functie waar ik verschillende werelden met elkaar verbind. Dat kan nog steeds in een technische functie waarbij ik communiceer tussen klanten en management, maar het kan ook een managementfunctie zijn.’

Is bestuurder niet iets voor jou?
‘Sinds ik in die wereld actief ben, merk ik dat die bestuurlijke kant mij ook trekt. Ik vind het erg leuk om vanuit eenhelikopterview zaken te bekijken en bij te sturen waar nodig.’

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...
 

1 reactie

Het is niet meer mogelijk om te reageren

  1. Als faculteitsmedezeggenschapsraad FNT zijn we trots dat Arie, onze voorzitter, deze titel heeft verworven!