Nieuws

Akkoord college en bonden over voortgang bezuinigingen

Het college van bestuur en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de manier waarop de bezuinigingen bij de HU Diensten en Seminarium voor Orthopedagogiek (SVO) de komende periode plaatsvinden.

Dat meldt de HU in een bericht op Sharepoint (inloggen) waarbij het zes pagina’s tellend document ‘Kaders reductiefase’ (inloggen) is gepubliceerd. Hierin staan de definitieve afspraken met de vakbonden opgesomd. Eerder meldde collegelid Jan Bogerd in Trajectum de voorlopige uikomst van de gesprekken. Vorige week donderdag 9 april kwam het tot een definitief akkoord.

Reorganisatie
Belangrijke uitkomst is dat de bezuinigingen bij HU Diensten en het Seminarium, die opleidingen en cursussen verzorgt voor speciaal onderwijs, plaatsvinden via natuurlijk verloop (bijvoorbeeld pensionering). Voorlopig is er geen sprake van een reorganisatie en er komen geen gedwongen ontslagen of overplaatsingen. Maar als in het derde kwartaal in 2016 blijkt dat de vermindering van het aantal medewerkers onvoldoende is, dan start vanaf januari 2017 ‘voor de resterende reductie een reorganisatie met rechtspositionele gevolgen’. Voor het SvO geldt dat tevens in het derde kwartaal van 2015 wordt gekeken naar de financiële situatie. Zo nodig wordt per 1 januari 2016 een reorganisatie ingezet.

VSO
Verder hebben bonden en college een aantal spelregels opgesteld. Met het afsluiten van een vaststellingsoverkomst (VSO) kan een dienstverband worden beëindigd. Werkgever en werknemer maken dan afspraken over bijvoorbeeld de opzegtermijn, een ontslagvergoeding, outplacement en vervroegde pensionering. Zo'n afvloeiingsregeling wordt vrijwillig en met wederzijds goedvinden aangegaan. Ook is overeengekomen dat het systeem van beoordeling niet gebruikt wordt om van mensen af te komen vanwege de bezuinigingen. Daarbij zijn voor ontslag wegens niet goed functioneren minimaal twee onvoldoende beoordelingen vereist en moet na een onvoldoende een verbetertraject volgen. Als medewerkers denken dat de spelregels niet worden nageleefd, kunnen zij dit melden bij
meldingkaders@hu.nl

Kritiek
Om meer geld over te houden voor onderwijs en onderzoek bezuinigt het college in vier jaar tijd twintig procent op de HU Diensten. Het Seminarium voor Orthopedagogiek moet fors inleveren vanwege een tekort op de begroting, veroorzaakt door een afname van het aantal studenten en teruggang van het contractonderwijs. In de afgelopen periode is veel onrust ontstaan onder het personeel over de bezuinigingen. Sommige medewerkers hebben het idee dat ze onder druk werden gezet om hun arbeidscontract op te zeggen door het ondertekenen van een VSO en dat het systeem van beoordelen wordt ingezet om van personeel af te komen. Deze gang van zaken leidde tot veel kritiek van onder meer Hogeschoolraad, Personeelsraad, Ombudsman en vakbonden.