Nieuws

Bindend advies bij deeltijd Educatie naar tweede jaar

Het bindend studieadvies (bsa) bij de deeltijdopleidingen van de faculteit Educatie verschuift van het eerste naar het tweede jaar. Uitzondering zijn de pabo’s, daar blijft het bsa in het eerste jaar gehandhaafd.

Dat staat uit de studiegidsen 2013-2014 (inloggen verplicht) van de opleidingen, die onlangs op Sharepoint zijn gepubliceerd. In de regel krijgen aan de HU zowel de voltijd- als de deeltijdstudenten na het eerste jaar een bsa: wie minder dan 45 studiepunten in de propedeuse heeft gehaald moet de studie staken. De verplaatsing van het bindend advies naar het einde van het tweede jaar moet de studeerbaarheid van de deeltijdstudies verbeteren. Deeltijders kunnen de eerste twee jaar flexibeler omgaan met de studie door toetsen van het eerste jaar over twee jaar uit te smeren.
 
De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) geeft instellingen de mogelijkheid de bsa voor de deeltijd naar het tweede jaar te verplaatsen. Dat is dus ook het geval in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de HU: faculteiten moeten dan een aparte regeling opnemen in hoofdstuk 10 van de OER van de opleidingen. Voor zover bekend is de faculteit Educatie de eerste binnen de hogeschool die hiervan gebruik maakt. De faculteit heeft met de tweedegraads lerarenopleidingen een groot aantal deeltijdstudies in huis.
 
Binnen de HU gaan er stemmen op om het bsa voor de deeltijd af te schaffen. Vanuit het programma Leven Lang Leren, dat werkt aan een herschikking van de deeltijd, masters en korte cursussen, wordt gesteld dat een bindend studieadvies zich niet goed verhoudt met de beoogde flexibilisering van het onderwijs. Studenten moeten langer of korter over de studie kunnen doen. Daar komt nog bij dat veel deeltijders 15 EC's (studiepunten) aan vrijstellingen krijgen. Dat betekent dat ze geen enkele van de resterende 45 studiepunten van de propedeuse kunnen missen om voor een positief advies in aanmerking te komen. Het programma komt komend jaar met een advies over de bsa voor de deeltijd.
 
Het bindend studieadvies is ook bij de voltijdstudies onderwerp van landelijke discussie. Minister Bussemaker heeft een hogeschool en drie universiteiten toestemming gegeven om te experimenteren met een bindend advies na het tweede jaar. De HU doet hier vooralsnog niet aan mee.