Achtergrond

‘Binnen de HU bestaan geen ontoelaatbare afstudeertrajecten’

Hogeschool
Utrecht is een van de instellingen die de Inspectie van het Onderwijs nader
onderzoekt vanwege de alternatieve trajecten. Verschillende opleidingen
beschikken over dergelijke routes maar daar is niks mis mee, stelt het college
van bestuur.

 

Dit blijkt uit de documenten die het college
van bestuur op een speciale Sharepointsite heeft gezet. Aanleiding van het
onderzoek zijn publicaties over onregelmatigheden bij de opleiding media & entertainment
management (MEM) van Hogeschool Inholland. Zogenaamde langstudeerders zouden
via een alternatieve afstudeerroute te makkelijk diploma’s hebben ontvangen.

Het college van bestuur van de HU heeft hierop
in september een intern onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat er geen sprake
is van ontoelaatbare afstudeertrajecten voor langstudeerders.

De quick
scan
bracht wel aan het licht dat het invoeren van cijfers in het
informatiesysteem Osiris voor verbetering vatbaar is. Faculteitsdirecteuren en
examencommissies hebben onlangs een brief ontvangen met vragen hierover. De
inventarisatie duurt tot 15 november.

Tussenrapportage

Gealarmeerd door de berichten over Inholland
startte de inspectie een onderzoek naar alternatieve afstudeerroutes bij alle
universiteiten en hogescholen in het land. De instellingen dienden een
vragenformulier in te vullen. In een tussenrapportage medio oktober kondigde de
inspectie aan dat bij 34 instellingen, waaronder dus de HU, een
vervolgonderzoek komt. ‘De inspectie heeft nadere vragen over de eerder door
ons aangeleverde informatie’, stelt collegelid Huib de Jong. ‘In het onderzoek
van de inspectie staat de vraag centraal of het niveau van afgestudeerden
voldoende geborgd is en of dat wel wordt nageleefd.’

Uit de antwoorden op vragen bij het eerste
onderzoek van de inspectie wordt duidelijk dat diverse opleidingen binnen de HU
alternatieve afstudeertrajecten kennen. Technische bedrijfskunde is de enige
die een dergelijke route voor langstudeerders aanbied. Hier wordt op beperkte
schaal gebruik gemaakt. Vanaf studiejaar 2008/09 ontvingen vier
bachelorstudenten een diploma via deze weg.

Werkervaring

Zij moeten kunnen aantonen over vier jaar
werkervaring te beschikken en de inhoudelijke eisen en de wijze van toetsing
zijn hetzelfde als in de reguliere opleiding. Het traject wordt alleen
aangeboden als studenten bepaalde vakken niet meer kunnen volgen omdat ze
geschrapt zijn tijdens wijzigingen in het curriculum. Het gaat om studenten die
de opleiding hebben verlaten om te gaan werken en alsnog het diploma willen
halen. Op de vraag of het college wist van dit traject antwoordt De Jong
positief. ‘Het college is op hoofdlijnen bekend met de alternatieve
afstudeertrajecten binnen de HU.’

Een vijftal opleidingen kent alternatieve
studietrajecten voor andere doelgroepen dan langstudeerders. Zo kunnen
studenten journalistiek in plaats van het reguliere vierde jaar het programma
Europe in the World volgen. Daarvan maken jaarlijks vier studenten gebruik.
Afgestudeerden van de driejarige opleidingen oefentherapie Cesar, orthoptie en
mondhygiëne wordt vanaf studiejaar 2006/07 aangeboden om het bachelorniveau te
halen via een speciaal traject. In totaal deden dit zo’n negentig studenten. En
studenten van de Europa Fachhochschule Fresenius uit Duitsland kunnen kun
studie bij fysiotherapie aan de HU afronden. Jaarlijks komen hier tussen de
vijftig en tachtig studenten op af.

Examencommissie

In tegenstelling tot de afstudeerroute van
Inholland is er met de HU trajecten niks mis, stelt het college. Ze worden
getoetst door een examencommissie en vallen daarmee niet onder ontoelaatbare
trajecten en ook maken de programma’s deel uit van de reguliere accreditatie.
Daarbij staan ze beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER),
studiegids, beleidsstuk of een samenwerkingsverdrag. Klachten over de kwaliteit
van de routes zijn niet bekend.

Het college van bestuur heeft vertrouwen in de
uitkomsten van het inspectieonderzoek, stelt De Jong. ‘De quick scan heeft immers uitgewezen dat er binnen de HU geen
ontoelaatbare afstudeertrajecten bestaan. We betreuren dat het hbo als geheel
de afgelopen weken veelvuldig in de media was vanwege het inspectieonderzoek.
Daarbij bestaat het gevaar dat er snelle conclusies worden getrokken en de
berichtgeving ongenuanceerd is. Dit roept onnodige onrust op over de kwaliteit van
de hbo-diploma’s.’