Columns

Vergroten studiesucces

Afgelopen week zijn voor de derde keer de vrijwillige assessmentgesprekken gestart met studenten die een van de opleidingen op de FEM willen gaan volgen. Een projectgroep is nagegaan of op basis van de uitkomsten van die assessments, waar een test van het psychologisch adviesbureau NOA bijhoort, prognoses zijn te maken. Dit resulteerde in het rapport Doelgroepenbeleid ter verhoging van studiesucces in de propedeuse, geschreven door Martin de Boer, namens de Kenniskring Marketing, Marktonderzoek en Innovatie van de FEM.

Het blijkt dat degenen die een assessment komen doen, meer de vereiste 45 studiepunten halen dan degenen die niet meedoen. Vwo'ers en havisten doen het over het algemeen beter dan mbo'ers; en meisjes beter dan jongens. Onder de allochtonen is meer uitval dan bij de autochtonen. Motivatie blijkt een belangrijke drijfveer.

Belangrijk is dat motivatie kan toenemen, als studenten goed leskrijgen. Studenten kunnen zich negatief beïnvloed voelen door ongemotiveerde klasgenoten. Er zijn ook studenten die aangeven dat ze harder zouden studeren als docenten hogere eisen aan ze zouden stellen. Een van de aanbevelingen is om de verhouding tussen groepswerk en individueel werk te bekijken; een andere is om een goed monitoringssysteem op te zetten. Misschien bestaat dit al bij een van de andere faculteiten. Dan hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden.