Nieuws

Conflict over gepersonaliseerd leren bij Archimedes

Binnen het Instituut Archimedes is een conflict ontstaan over de invoering van gepersonaliseerd leren bij de deeltijd bacheloropleidingen. De instituutsraad keurde de plannen af en dringt aan op uitstel. De directie houdt vast aan de start per september 2018, zoals eerder afgesproken.

Wat eraan vooraf ging: in oktober 2017 spraken de instituutsdirectie en de instituutsraad af dat alle veertien deeltijd bachelor lerarenopleidingen van Archimedes met ingang van september 2018 zouden starten met gepersonaliseerd leren. Hiermee sluiten ze aan bij de in 2017 gestarte landelijke pilot flexibilisering deeltijd, waaraan ook de HU met bijna twintig opleidingen meedoet. Archimedes participeert daarin al met de opleidingen Wiskunde, Engels en Nederlands.

Studenten volgen geen vaststaand onderwijsprogramma maar bepalen zoveel mogelijk zelf welke modules ze volgen, het tempo van studeren en welke begeleiding ze willen. In 2019 volgen de voltijd en masters.

De basis voor het plan vormt de beleidsnotitie ‘Gepersonaliseerd leren bij Archimedes’ van instituutsdirecteur Jaap van Voorst. De directie legde afgelopen februari een uitgewerkt voorstel ter goedkeuring bij de instituutsraad voor. Afgelopen vrijdag lieten de twee partijen in afzonderlijke nieuwsbrieven weten dat de instituutsraad het besluit afkeurt.

Ombudsman
De directie en instituutsraad hadden al eerder onenigheid over dit onderwerp. Aanvankelijk wilde de directie gelijktijdige invoering van gepersonaliseerd leren voor zowel de voltijd als deeltijd en wilde deze plannen niet ter goedkeuring voorleggen. Dat zou in de ogen van de raad wel moeten. De raad legde het geschil voor aan het college van bestuur, waarna de Ombudsman bemiddelde. De uitkomst in oktober 2017 werd dat er gefaseerd deelgenomen zou worden aan de pilot.

De raad oordeelde dat de plannen aan alle kanten rammelen. Het ontbreekt aan draagvlak bij de docenten, het bevat geen goede onderbouwing en visie, er zijn onvoldoende docenten beschikbaar, het examenprogramma is niet helder, het is onduidelijk of het financieel uitvoerbaar is en de rol van de examencommissie bij de kwaliteitsborging is niet helder. ‘Er is wel draagvlak voor gepersonaliseerd leren, maar niet voor de vorm waarvoor in het herontwerp is gekozen’, motiveert de raad in een brief aan de directie.

Directeur Van Voorst laat in een bericht aan het personeel weten, dat het besluit van de instituutsraad niet betekent dat invoering van gepersonaliseerd leren per september 2018 van de baan is. Er is een akkoord over het beleidsplan en de deeltijdopleidingen participeren vanaf komend studiejaar in de HU-pilot Flexibilisering. ‘Uitstel daarvan is niet mogelijk.’

‘Risicovol experiment’
De instituutsraad wil een andere opzet van de pilot en geeft het ‘zeer dringende advies’ om de start zeker een jaar uit te stellen. De gang van zaken heeft volgens de raad geleid tot een ‘zeer risicovolle situatie, waarbij de kwaliteit van veertien geaccrediteerde opleidingen niet meer geborgd kan worden, omdat er een financieel en onderwijskundig uitermate risicovol experiment wordt uitgevoerd waar geen draagvlak onder de medewerkers voor is’.

Verder hekelt de instituutsraad de ‘top-down’-benadering en wordt volgens hen de uitkomsten van het werkbelevingsonderzoek bevestigd dat medewerkers zich niet gehoord voelen en velen geen veilig werkklimaat ervaren. De raad roept de directeur op deze signalen serieus te nemen en de situatie te verbeteren. De partijen gaan met elkaar in overleg om te bezien hoe het verder moet.

Directeur Jaap van Voorst laat desgevraagd in een reactie weten zo spoedig mogelijk ‘met de instituutsraad in gesprek te gaan om het schrijven van de raad te bespreken’.