Hogeschoolraad akkoord met begroting 2016

College zegt toe om meer te investeren in onderwijskwaliteit bij gunstige financiële ontwikkelingen.

De Hogeschoolraad (HSR) heeft woensdag 13 januari ingestemd met de begroting 2016. Daarvoor was een toezegging van het college nodig om meer te investeren in onderwijskwaliteit bij gunstige financiële ontwikkelingen.

Voor 2016 is een tekort geraamd van 3,8 miljoen euro. Dat wordt onder meer veroorzaakt door de extra inzet van zo’n zes miljoen euro voor onderwijs en door investeringen voor de huisvestingsplannen. De extra miljoenen komen uit de reserves van de hogeschool terwijl voor de geplande nieuwbouw een forse lening wordt afgesloten.  

Overschot
In 2017 wordt een overschot voorzien van 9,8 miljoen en in 2018 houdt de hogeschool maar liefst 16 miljoen over, blijkt uit de meerjarenraming. Deze rooskleurige financiële verwachting is te danken aan teruglopende kosten door de inkrimping van HU Diensten en minder kosten op het gebied van huisvesting. In 2018 rekent de HU op een extra financiële injectie van het ministerie ter compensatie van de invoering van het leenstelsel.

De vragen van de HSR over bijvoorbeeld de achtergrond van de advieskosten en de hoogte van de kosten voor personeel dat met een vaststellingsovereenkomst uit dienst is getreden zijn bevredigend beantwoord. Dit gebeurde tijdens enkele bijeenkomsten met collegelid Anton Franken en Dick van Loo, directeur Business Control. In een advies van de de commissie Financiën van de HSR van 6 januari staat dat er ‘geen technische en inhoudelijke bezwaren zijn’ tegen de begroting.

Verdeeld
Wel was de commissie verdeeld over de vraag of de zes miljoen extra voor de verbetering van de onderwijskwaliteit voldoende is. Hogescholen hebben beloofd om de komende jaren extra te investeren in onderwijs omdat de basisbeurs dit jaar is afgeschaft. Studenten gaan meer lenen en hebben recht op beter onderwijs. Omdat het geld pas in 2018 bij het ministerie van Onderwijs beschikbaar komt, dienen hogescholen zelf voor te financieren.

Een deel van de commissie vindt de hoogte van zes miljoen euro onvoldoende. Dit bedrag was al in de begroting voor 2016 gereserveerd en is dus geen extra investering ter compensatie voor het leenstelsel, vindt deze groep. Daar tegenover staat de groep die begrip heeft voor de argumenten van het college om niet meer geld uit te trekken voor onderwijs. Vanwege de forse investeringen in de huisvesting achten zij het niet verantwoord om meer geld naar onderwijs te laten gaan.

Geen gelopen race
Goedkeuring van de begroting was dus nog geen gelopen race. Tijdens een extra overleg eerder deze week tussen het college en het dagelijks bestuur van de HSR is een compromis ter tafel gekomen. Het college stelde voor om per 1 september 2016 alsnog extra investeringen te doen in onderwijskwaliteit als uit de voorjaarsnota blijkt dat de HU meer rijksbijdragen tegemoet kan zien dan verwacht of als er in de loop van dit jaar andere financiële meevallers zijn te noteren. Het college nodigt de HSR en in het bijzonder de studentgeleding uit om met concrete voorstellen te komen.

Deze handreiking zorgde ervoor dat een ruime meerderheid instemde met de begroting. Elf leden stemden voor, een tegen en drie onthielden zich van stemming.

    

Reageer!
Deel via...