Nieuws

Hogeschoolraad akkoord met onderwijsvisie

De Hogeschoolraad (HSR) heeft woensdag 13 mei ingestemd met de nota ‘HU onderwijsvisie en ontwerpdimensies’. Hierin staat onder meer een set richtlijnen voor het onderwijs aan alle opleidingen.

‘De visie en criteria geven richting en houvast bij het ontwerpen van onderwijs’, stelt een begeleidend schrijven bij de nota. ‘Op die manier zal binnen de hogeschool dezelfde taal gesproken worden en dezelfde maatstaven voor kwaliteit gehanteerd. Door de criteria alleen op hoofdlijnen te formuleren blijft er veel ruimte voor de specifieke invulling van het onderwijs door docenten en docententeams.’

Maar de HSR vond de richtlijnen aanvankelijk te dwingend geformuleerd en was bang dat zij zou worden gebruikt als verplichte afvinklijst. Hierop benadrukte het college van bestuur in een schriftelijke toelichting dat er rekening wordt gehouden met 'specifieke omstandigheden van de opleiding' en dat docententeams 'eigen ontwerpruimte' behouden. Om dit te markeren, is de aanvankelijke benaming ‘ontwerpcriteria’ vervangen door ‘ontwerpdimensies’.   

Beroepspraktijk
In totaal worden veertien richtlijnen benoemd. Een greep: onderwijs wordt ontwikkeld in samenwerking met de beroepspraktijk, stimuleert het onderzoekend vermogen van de student, bestaat uit gepersonaliseerd leren (bijvoorbeeld in een eigen tempo) en is vormgegeven volgens de principes van blended learning (combinatie van onder meer contact- en afstandsonderwijs). Op de vraag vanuit de raad of opleidingen kunnen afwijken van deze lijst, antwoordde collegelid Jan Bogerd: ‘Vanzelfsprekend. Maar je moet altijd kunnen uitleggen waarom je bepaalde dimensies wel of niet volgt.’  

Het is voor de HU noodzakelijk om over zo’n onderwijsvisie te beschikken. Het ontbreken van een dergelijke visie was in 2013 een van de kritiekpunten van de accreditatieorganisatie NVAO. Onder de voorwaarde dat de HU alsnog een onderwijsvisie zou ontwikkelen, werd de zogenaamde Instelingstoets toegekend. Door het verlenen van dit keurmerk hoeven de opleidingen van de hogeschool niet meer de uitgebreide accreditatie te ondergaan maar kan worden volstaan met een lichtere toets.

Dynamisch proces
‘De ontwerpcriteria zijn niet in beton gegoten’, staat verder in het visiedocument. Onderwijs is een dynamisch en zich ontwikkelend proces en de uitgangspunten worden gaandeweg herzien. Dat gebeurt in gesprek met de betrokkenen. Vanaf april organiseert het Programma Onderwijsinnovatie elke maand dialoogsessies om de discussies binnen de HU te voeren. Toekomstige aanpassingen van de onderwijsvisie worden aan de HSR voorgelegd, beloofde Bogerd.