Nieuws

Hogeschoolraad keurt begroting 2015 af

Een overgrote meerderheid van de Hogeschoolraad (HSR) stemde woensdag 14 januari tegen de begroting 2015 van de HU. Een toelichting en enkele toezeggingen van collegelid Anton Franken konden de raad niet overtuigen.

Eerder formuleerde de HSR een aantal punten van kritiek waaraan het college van bestuur tegemoet zou moeten komen. Die richt zich vooral op de bezuinigingen bij HU Diensten, de huisvestingsplannen en onderwijsinnovatie. Er lagen negatieve adviezen op tafel van de HSR-commissie Financiën, de Personeelsraad en de raad van de faculteit Economie en Management. 

Collegelid Franken betoogde dat de financiële risico’s van de huisvestingsplannen, met onder meer een nieuw gebouw en renovatie van panden in De Uithof, ‘redelijk goed’ in de gaten worden gehouden. Zij staan twee keer per jaar op de agenda tijdens overleg met de raad van toezicht en ook de accountant houdt een vinger aan de pols. Lang wilde hij bij dit onderwerp niet stilstaan: huisvesting is een apart dossier en zit niet in zijn portefeuille. ‘Dat kunnen we hier niet uitgebreid behandelen.’

Miljoeneninjectie
Voor onderwijsinnovatie is in de begroting een miljoeneninjectie gepland, maar de HSR voelde zich onvoldoende betrokken hierbij. Daarop beloofde Franken binnenkort enkele beleidsplannen te sturen. Het gaat om kwaliteitsbeleid, de ontwerpcriteria waaraan de opleidingen moeten voldoen en plannen met honoursonderwijs. Ook zegde Franken toe met cijfers te komen waaruit blijkt hoeveel geld er naar het onderwijs gaat. Verder verzekerde hij dat het bedrag voor deskundigheidsbevordering per personeelslid niet omlaag gaat.

Het grootste pijnpunt van de raad bleek de bezuinigings- en harmonisatieoperatie bij HU Diensten. Die leidt tot onrust bij het ondersteunend personeel. ‘Het cruciale probleem is dat medewerkers totaal geen zicht hebben welke kant het op gaat en dat komt door het ontbreken van een Harmonisatieplan’, zei HSR-voorzitter Cees Braas.

Masterplan
Franken hierover: ‘Een masterplan dat gedetailleerd is ingevuld, gaat er niet komen.’ Hij betoogde dat er plannen bestaan voor de afzonderlijke diensten en diverse projectplannen om de dienstverlening te verbeteren. Die worden eerst met leidinggevenden en de Personeelsraad besproken. Voor de zomer zullen de directeuren van HU Diensten het personeel hierover inlichten.

De raad stelde ook de vraag of de bezuinigingen van twintig procent op HU Diensten nog steeds mogelijk zijn via natuurlijk verloop (niet verlengen van tijdelijke contracten, nieuwe baan buiten de hogeschool, met pensioen). Franken antwoordde dat de reductie van het OBP in 2014 ‘op koers’ ligt. Van de ongeveer honderd fte’s (fulltime banen) die per jaar vrijkomen, wordt ongeveer de helft niet opnieuw opgevuld. Daarnaast wordt er bespaard op personeel-niet-in-loondienst en materiële lasten.

Onder druk
Franken is het niet eens met opmerkingen uit de raad over signalen dat sommige personeelsleden onder druk zouden zijn gezet om de zogeheten vaststellingsovereenkomst (VSO) te accepteren. Hierbij wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden onder relatief gunstige voorwaarden. ‘Een VSO onderteken je alleen als je het er beiden mee eens bent’, stelde hij. Ook wordt het systeem van beoordeling volgens Franken niet ingezet om mensen buiten de deur te werken. Van een reorganisatie is volgens hem geen sprake: ‘Het kan zijn dat de organisatie verandert, maar dat gaat stap voor stap en niet met een mokerslag.’

De Hogeschoolraad verwierp de begroting uiteindelijk met 16 stemmen tegen en één onthouding. Gebruikelijk in deze situatie is dat het college en de raad opnieuw in gesprek gaan en er een bijgestelde begroting komt. Bereiken de partijen opnieuw geen overeenstemming, dan kan het college de zaak voorleggen bij de landelijke geschillencommissie. Die neemt dan een bindend besluit.