Nieuws

Meer college zorgt voor betere cijfers

Bachelorstudenten die beter willen scoren moeten vaker naar colleges of practica gaan. Extra zelfstudie is veel minder van invloed op hun prestaties.

Naarmate studenten in hun opleiding meer zelf moeten doen, worden hun prestaties slechter. Studenten aan opleidingen met veel contacturen scoren juist beter, mits ze die colleges echt bezoeken. Ze halen hogere cijfers en meer studiepunten.

Dat blijkt uit een onderzoek onder tweehonderd Groningse tweede- en derdejaars studenten in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Dit wil weten hoe bacheloropleidingen zo kunnen worden ingericht dat studenten binnen vier jaar hun diploma halen.

Studenten van vier verschillende opleidingen werden ondervraagd over onder meer hun tijdsbesteding en collegebezoek. ‘Naarmate studenten meer werkcolleges en practica bezoeken behalen zij gemiddeld meer studiepunten in het tweede semester en hogere cijfers tijdens de eerste tentamengelegenheid’, schrijven de onderzoekers.

Sterke en zwakke studenten besteden ongeveer evenveel tijd aan zelfstudie, ontdekten de onderzoekers. Maar sterke studenten gaan wel vaker naar college. Zwakke studenten moeten daarom meer bij het onderwijs worden betrokken. Ze zouden extra coaching moeten krijgen voor hun studiehouding en timemanagement.

Volgens de onderzoekers moeten de resultaten van het onderzoek ‘als indicatief’ worden beschouwd: studenten namen vrijwillig deel aan de proef en het ging om een relatief kleine groep studenten. Toch adviseren ze meer contacturen in te roosteren en aanwezigheid van studenten te stimuleren, bijvoorbeeld door aanwezigheid en inzet te belonen met een bonus op het tentamen. ‘Als er meer colleges en werkcolleges/practica op het rooster staan, leidt dat tot meer tijd die studenten aan de studie besteden en daarmee tot meer studiesucces.’