Nieuws

Raad kritisch over nieuwbouwplannen

Het college van bestuur wil de bestaande gebouwen in De Uithof voor 90 miljoen euro renoveren en de geplande nieuwbouw door een externe partij laten financieren.


Dat staat in het ‘Investeringsplan huisvestingsprogramma De Uithof’ dat woensdagmiddag 19 september door de centrale medezeggenschapsraad (CMR) werd besproken. De raad toonde zich kritisch over de plannen en bestookte het aanwezige collegelid Jan Bogerd met kritische vragen.

Zoals bekend wil het college de faculteit Natuur en Techniek (FNT) en de ondersteunende diensten, die nu over verschillende gebouwen in de stad zijn gehuisvest, onderbrengen op De Uithof. In het voorstel worden de bestaande panden gerenoveerd, verrijst er een nieuw gebouw van 20.000 vierkante meter en wordt het huidige onderkomen van de faculteit Gezondheidszorg (FG) afgestoten.
Het is niet bekend waar de FNT, FG en centrale diensten straks een onderkomen vinden: van geen enkel onderdeel staat vast waar zij terecht komt. Leidraad is dat opleidingen en instituten die inhoudelijk verwant zijn bij elkaar komen: dat kunnen dus ook opleidingen van verschillende faculteiten zijn. Verder is er in het voorstel sprake van een forse reductie van het totaal aantal beschikbare vierkante meters. Dat moet worden opgevangen door de ruimtes intensiever te benutten (maximaal 60 procent) en de roostertijd te verhogen naar 60 uur per week.

Aanvankelijk wilde het college zowel de nieuwbouw als de renovatie voor eigen rekening nemen maar door de verslechterde financiële situatie (effecten van de langstudeerboete en ongunstige bekostiging van deeltijdstudenten) is dit niet meer haalbaar. Daarom stelt het college voor om de nieuwbouw door een projectontwikkelaar of belegger uit te laten voeren. Over twee jaar zou dan worden bekeken of de financiële situatie het toelaat om het pand alsnog in eigendom te nemen. Als het nieuw te bouwen pand in handen is van een externe partij en de hogeschool alleen de verbouwing voor haar rekening neemt dan is er zo’n 90 miljoen mee gemoeid (plus drie miljoen opstartkosten voor de nieuwbouw). In dit laatste geval moet de instelling wel huur opbrengen.De CMR kraakte harde noten over het voorstel van het college. Zo zouden de gepresenteerde cijfers niet altijd juist of duidelijk zijn en zijn sommige zaken gebaseerd op aannames en niet op onderzoek. Twijfels zijn er of het aantal vierkante meters voldoende is en of de planning reëel is. Ook is het volgens de raad nog maar de vraag of er een externe partij geïnteresseerd is om een nieuw gebouw voor de hogeschool neer te zetten.

Collegelid Bogerd erkende dat de cijfers gedurende de tijd kunnen veranderen. ‘Het is work in progress’, opperde hij. ‘We krijgen steeds nieuwe gegevens waardoor ze kunnen fluctueren.’ Hij stelde verder dat bij een dergelijke operatie vooraf geen honderd procent zekerheid is te geven . ‘Maar we beschikken over voldoende informatie om de beslissing te kunnen nemen.’ Hij is niet bang dat er geen investeerder gevonden wordt: ‘Er is veel vraag in de markt naar maatschappelijk beleggen. We worden regelmatig benaderd door partijen die zeggen interesse te hebben.’

Volgende week woensdag neemt de CMR een besluit over het huisvestingsplan waarna in oktober de raad van toezicht zich hierover uitspreekt.