Nieuws

Positief advies over prestatieafspraken HU

De prestatieafspraken van de HU worden positief beoordeeld. Wel is een aantal aspecten voor verbetering vatbaar. Dat staat in een advies van de Reviewcommissie aan de minister van Onderwijs.

De Reviecommissie meldde deze week welke hogescholen en universiteiten hun prestatieafspraken – die ze in 2012 met de minster maakten – waren nagekomen. Eind 2015 werden de resultaten gemeten. Voor zes hogescholen dreigt een financiële sanctie, omdat ze de doelstelling niet hebben gehaald.

Het positief advies voor de HU geldt voor alle onderzochte hoofdthema’s: onderwijskwaliteit en excellentie, studiesucces en als derde maatregelen voor verbetering van de onderwijs.

Onderwijskwaliteit
Het thema onderwijskwaliteit en excellentie komt redelijk goed uit de verf. De kwaliteit wordt afgemeten aan het aantal studenten dat deelneemt aan excellentietrajecten (honoursonderwijs). Zo’n 6.8 procent van de studenten volgde een van deze trajecten en dat is boven de gestelde norm.

Een anders aspect van dit thema is niet gehaald: de tevredenheid van de alumni is gedaald. Een derde afspraak in dit thema is ruimschoots gehaald: de participatie van studenten in de medezeggenschapsraden en onderwijscommissies (99,6 procent).

Studiesucces
Het thema studiesucces geeft een wat diffuus beeld. Enerzijds is de verlaging van de uitval en het switchen van opleiding in het eerste jaar gerealiseerd. Maar het rendement van studenten die na vijf jaar een diploma heeft bemachtigd loopt achter bij de gestelde ambities: die moest 64 procent zijn maar eindigde op 58,8 procent. Ook de doelen op het gebied van studiesucces bij de deeltijd blijven achter, in tegenstelling tot de masters.

Het achterblijven van sommige resultaten bij het studiesucces wordt door de HU onder meer toegeschreven aan een verminderde instroom vanuit het vwo en een verhoogd aantal studenten uit het mbo en met een allochtone achtergrond. De Reviewcommissie heeft begrip hiervoor. Bovendien stelt de commissie dat het rendement hoger is dan bij de andere grote hogescholen in de randstad en dat het in verhouding dicht bij het streefpercentage ligt.

Contacturen
Welke maatregelen heeft de hogeschool genomen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren? Het afgesproken minimaal aantal van twaalf contacturen per week in de propedeuse is gehaald (gemiddeld is dit veertien). Bijna 86 procent van de docenten heeft een masterdiplma op zak en 11 procent is gepromoveerd (eis was tien procent).

Een van de andere afspraken is het omlaag brengen van de relatief hoge kosten voor overhead (ondersteunend personeel en materialen). Dat is gelukt door de bezuinigingen en harmonisatie op de ondersteunende diensten en het onderbrengen van alle faculteiten en diensten (met uitzondering van Amersfoort) in De Uithof.

Gemengde gevoelens
Collegevoorzitter Jan Bogerd zegt in zijn blog dat hij er trots op is dat de HU de prestatieafspraken heeft weten te koppelen aan de eigen strategische agenda. Wel kijkt hij er met gemengde gevoelens terug. De afspraken richten zich vooral op meetbare doelen voor de korte termijn, terwijl de hogeschool ook oog heeft voor de lange termijn. Zo moet de HU ook toegankelijk zijn voor groepen studenten uit het mbo en mensen met een niet-westerse achtergrond.

Bogerd: ‘We verhogen niet de toegangseisen maar investeren in een betere begeleiding van deze groepen, zodat ook zij aan de toegangseisen kunnen voldoen. Met zo’n langetermijnaanpak mislukt dan wellicht de operatie – de afgesproken stijging van het studiesucces wordt niet tijdig behaald -, de patiënt wordt er een stuk gezonder mee: we zorgen dat iedereen zijn talenten met onderwijs kan ontplooien en dat er voor alle groepen in onze samenleving kansen zijn op de arbeidsmarkt.’