Nieuws

Advies: trek besluiten over opheffen faculteiten in

Een commissie van de Hogeschoolraad (HSR) adviseert dat het college van bestuur de besluiten over de organisatieontwikkeling, waaronder het opheffen van de faculteiten, intrekt. Die besluiten vormen nu één geheel, maar de commissie wil dat de raad aparte besluiten neemt over de verschillende onderdelen.

Gerard Rutten

Dat schrijft de commissie Strategisch Beleid & Personeel van de HSR in een preadvies. Op 22 juni buigt de HSR zich over een pakket maatregelen voor het inrichten van de organisatie van de HU. Het gaat onder meer om het opheffen van de facultaire structuur, de aanstelling van directeuren bij de kenniscentra en een aanpassing van de medezeggenschap door de instelling van instituutsraden.

Gevolgen
In het preadvies staat dat de commissie sympathiek staat ten opzichte van de wijzigingen en dat het college verder moet gaan op deze weg. Het advies pakt echter negatief uit omdat de commissie ‘op dit moment niet kan overzien wat de gevolgen van de voorgenomen besluiten zullen zijn’. De commissie bepleit dat het college aparte besluiten ter goedkeuring voorlegt die verder zijn uitgewerkt.

Vorige week werd duidelijk dat vijf van de zes faculteitsraden en de Personeelsraad zich nog niet kunnen vinden in de plannen. Ook zij zijn op zich niet tegen de wijzigingen van de organisatie, maar vinden ze onvoldoende uitgewerkt. De raad van toezicht is onder voorwaarden akkoord gegaan. Zo moeten voorafgaand aan de invoering een aantal reglementen zijn gewijzigd.

Het college liet vorige week weten dat het gehele pakket van maatregelen ter instemming voorligt en zegt nu desgevraagd de formele besluitvorming op 22 juni af te wachten voordat een reactie gegeven zal worden.