Nieuws

Begroting 2013: tekort van ruim 11 miljoen euro

De HU-begroting over het jaar 2013 vertoont een tekort van 11,3 miljoen euro. Dat moet worden opgevangen door het het afvloeien van docenten, bovenop de geplande reductie van ondersteunend- en beheerspersoneel (OBP) en vermindering van de beheerslasten.

Dat blijkt uit de Meerjarenraming 2013-2015 en de toelichting van collegelid Jan Bogerd tijdens de vergadering van de centrale medezeggenschapsraad (CMR) op woensdag 9 januari. In 2014 wordt een tekort verwacht van bijna 4,3 miljoen euro, terwijl de begroting in 2015 een positief saldo vertoont van ruim één miljoen.
 
Het ongunstige financieel plaatje heeft meerdere redenen. Door de daling van het aantal ingeschreven studenten in de laatste jaren zou het aantal docenten vanaf vorig jaar ook moeten krimpen, maar dat is niet gebeurd. De oorzaak daarvan is onder meer de zogeheten ‘kwalitatieve frictie’: noodzakelijke en gewenste kennis ontbreekt in het docentencorps en daarnaast functioneert een aantal docenten niet goed of is onvoldoende geschoold, waardoor externe tijdelijke krachten moeten worden ingehuurd.
 
Een andere reden voor de financiële malaise is de langstudeermaatregel: de boete voor studenten is ingetrokken maar die voor hogescholen en universiteiten (3000 euro per trage student) blijft bestaan. Verder komen er minder inkomsten binnen via de collegegelden, zijn er tegenvallers op het gebied van contractonderwijs, zijn er extra kosten vanwege de geplande nieuwbouw annex verbouwingen en kost een inhaalslag bij de ict-voorzieningen extra middelen. 
 
De afgelopen jaren waren er voor miljoenen meevallers te noteren, die worden aangewend om de hogeschool door deze financieel barre tijden te loodsen. Daarnaast is er ingezet op tien procent bezuinigen op OBP en beheerslasten. ‘De HU komt in financieel zwaarder weer’, zei Bogerd tijdens de CMR-vergadering. ‘Maar we vinden de meerjarenraming verantwoord.’ De raad van toezicht heeft de begroting en meerjarenraming goedgekeurd terwijl de CMR zich er op 6 februari over uitspreekt.
 
Om de huidige financiële perikelen het hoofd te bieden zijn tussen het college van bestuur en de faculteitsdirecties afspraken gemaakt. De faculteit Gezondheidszorg, die als enige groeit, is terughoudend met het aanstellen van onderwijzend personeel. En de faculteit Economie en Management maakt extra werk van het kwaliteitsplan: de numerus fixus en intakegesprekken moeten leiden tot stagnatie van studentenaantallen en vermindering van de uitval. De andere faculteiten gaan het aantal docenten inkrimpen. In totaal zou het gaan om 85 arbeidsplaatsen bij het onderwijzend personeel.
 
Die reductie van het docentencorps komt tot stand door natuurlijk verloop (bijvoorbeeld als mensen met pensioen gaan). Maar daarnaast wordt de ‘kwalitatieve frictie’ aangepakt. Docenten in vaste of tijdelijke dienst die niet goed functioneren of onvoldoende zijn geschoold krijgen de gelegenheid tot bijscholing of dienen af te vloeien. Het zou gaan om zo’n vijftig personen verspreid over de zes faculteiten. Hiervoor en voor de begeleiding van de OBP-reductie, is voor komend jaar twee miljoen euro beschikbaar.

Op vragen vanuit de CMR benadrukte Bogerd dat er hierover geen contact met de vakbonden is geweest. ‘Dat is niet nodig want het is geen reorganisatie maar individueel maatwerk’, zei hij. Gedwongen ontslagen sluit hij uit, zei hij desgevraagd. ‘Dat is niet aan de orde.’