Nieuws

Bonhof: ‘Het gaat erom dat studenten goed terecht komen’

Er staan geen grote beleidswijzigingen op stapel voor de HU. Wel worden eerder gemaakte keuzes verder aangescherpt. Dat blijkt uit de nota 'Hogeschool Utrecht in 2020', die woensdag 26 februari door de Hogeschoolraad is goedgekeurd. Collegevoorzitter Geri Bonhof vertelt over dit nieuwe strategisch document dat de weg wijst naar het jaar 2020.

'Mag ik een intro geven?', vraagt collegevoorzitter Geri Bonhof. We schuiven aan op haar kantoor aan de Oudenoord voor een interview over de notitie (pdf). Het is een belangrijk document want er staat in welke kant het college van bestuur op wil met de hogeschool.

Maar voordat we onze vragen kunnen stellen, wil de collegevoorzitter eerst de context van de notitie schetsen. In sneltreinvaart vertelt ze – kort samengevat: de wereld om ons heen verandert snel, de hogeschool leidt de professionals op van de toekomst, de notitie geeft de kaders aan en de nadere invulling wordt grotendeels overgelaten aan de mensen op de werkvloer. De komende periode wil het college hierover met de medewerkers, studenten en externe relaties in gesprek.

Koerswijzigingen
Er staan geen grote koerswijzigingen op stapel, zo valt na lezing van het document te concluderen. De uitgangspunten van het ingezette beleid blijven recht overeind en zijn eerder beschreven in documenten zoals 'Koers 2012', dat in 2007 verscheen. De HU is een University of Applied Sciences met de pijlers onderwijs, beroepspraktijk en onderzoek.

Aangescherpt
Een aantal zaken zal wel worden aangescherpt.

De nadruk die tot op heden op het voltijd bacheloronderwijs lag, wordt uitgebreid naar onderwijs 'van 17 tot 67 jaar', het zogenaamde Leven Lang Leren.

Ten tweede zal worden gewerkt aan een nog sterkere verankering in de regio Utrecht met meer strategische allianties, zoals die nu al bestaan met bijvoorbeeld de Universiteit Utrecht en UMC Utrecht. Daarnaast zal er op weg naar 2020 meer focus worden aangebracht op het onderwijsassortiment (de opleidingen) en de programmering van het onderzoek. 

Brainstormsessies
Bonhof vertelt met enthousiasme dat het college ter voorbereiding met velen van binnen en buiten de HU gesproken heeft over de toekomstvisie. Maar laaiend enthousiast is ze over de brainstormsessie met alumni die actief zijn geweest in de medezeggenschap voor studentenfractie MUST.

'Ik vond het een feestje om te zien wat voor mooie carrières ze maken', glundert ze. 'In de nota staat dat wij van studenten verwachten dat ze hard werken en hun studie op de eerste plaats zetten: dat hebben zij ons meegegeven. Zij zeiden: wees duidelijk dat studenten flink moeten aanpoten en niet van het begin tot het eind van de studie worden gepamperd. Want als ze dan de beroepspraktijk ingaan, bakken ze er niks van.'

Meer focus op het onderwijsassortiment en onderzoeksprogramma’s betekent keuzes maken. Is al helder welke kant het opgaat? 
'We hebben destijds vier speerpunten benoemd en die hebben geleid tot veel interdisciplinaire dwarsverbanden. Maar het is nog te vroeg om keuzes te maken bij het aanbrengen van focus op het onderzoek en het bijstellen van het assortiment van opleidingen. In deze periode willen we daar concrete stappen in zetten.' 

Het aantal afgestudeerden van de HU dat binnen anderhalf jaar na het afstuderen een baan vindt, ligt boven het landelijk gemiddelde. Dat geldt ook voor het salaris, meldt dit document. Hoe kan dat?
'De provincie Utrecht komt in Europese onderzoeken naar voren als de meest competitieve regio in Europa. Wij lopen voorop als het gaat om het aantal hogeropgeleiden, het gebruik van nieuwe technologie en investeringen in onderzoek. Utrecht is dus een zeer innovatieve en aantrekkelijke regio voor afgestudeerden waardoor velen blijven hangen.

Binnen Nederland wordt er vaak gekeken naar de studenttevredenheid en dat is ook belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het erom of afgestudeerden goed terecht komen. De belangrijkste graadmeter is of zij snel werk vinden en goed verdienen. Onderzoeken zoals de HBO-monitor laten zien dat onze afgestudeerden dus gewild zijn, snel werk vinden en goed verdienen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de HU – in het partnerschap met de UU en UMC – een belangrijke bijdrage levert aan het vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven. Onder andere omdat wij goede afgestudeerden afleveren.’

Leven Lang Leren stond ook al genoemd in het oorspronkelijke strategisch document Koers 2012 uit 2007 maar het wordt nu stevig opgepakt. Hoe is de verhouding tussen voltijd, deeltijd, masters en contractonderwijs in 2020?
'Wij hebben geen blauwdruk voor de toekomst willen geven. De hogescholen laten op het gebied van scholing aan volwassenen kansen liggen. Bij de tussentijdse evaluatie van Koers 2012 in 2010 hebben we afgesproken dat we dit echt gaan aanpakken en dat trekken we nu door.

We hebben geprobeerd om een beeld te krijgen wat voor 2020 haalbaar is, maar dat is lastig. We weten niet in hoeverre het deeltijdonderwijs en de masters door het rijk bekostigd blijven. Daarbij is de conjunctuur belangrijk: op het moment dat er een economische dip is wordt er bij bedrijven minder geïnvesteerd in scholing van personeel. En daarbij moeten we ook concurreren met andere hogescholen en de commerciële aanbieders.

Dus we geven aan dat we willen groeien in bijvoorbeeld het aanbod van master-, deeltijdopleidingen en contractonderwijs, maar we hebben ons niet vastgelegd op bepaalde doelen. Mogelijk dat we dat over enkele jaren wel doen.'

De HU profileert zich nadrukkelijk in een bepaalde richting. Docenten dienen een mastergraad te hebben, een aanzienlijk deel moet gepromoveerd zijn, van een toenemend aantal studenten wordt verwacht dat ze een honourstraject doorlopen en onderzoek wordt steeds belangrijker. Aan de andere kant worden associate degrees afgebouwd en wordt er geen extra werk gemaakt van de doorstroom van mbo’ers naar de HU, zoals sommige hogescholen wel doen.
'De brede toegankelijkheid van de HU staat niet ter discussie; dus ook mbo'ers zijn hier – net als havisten en vwo'ers – welkom. Het feit dat we honourstrajecten neerzetten heeft te maken met de doelstelling dat we studenten meer willen bieden. En dat wij willen dat onze docenten allemaal een master hebben en voor een deel gepromoveerd zijn, komt doordat de lat bij het hbo de laatste jaren enorm omhoog is gegaan en de onderzoeksfunctie niet meer is weg te denken. Om die reden is het onderzoekend vermogen van de studenten essentieel en is het ook onderdeel van de accreditatie.

Ook de ROC's in onze regio zijn strategische partners. We gaan alleen niet extra investeren in het binnenhalen van mbo'ers. Maar degenen die komen, willen we zo goed mogelijk begeleiden en met de ROC's proberen we de doorstroom zo netjes mogelijk te organiseren. De Hogeschool Rotterdam richt zich inderdaad wel expliciet op mbo'ers; zij kiezen voor een ander profiel.'UPDATE: BIJEENKOMSTEN
Het college van bestuur organiseert een aantal bijeenkomsten voor medewerkers en studenten over de onlangs gepresenteerde strategienota 'Hogeschool Utrecht in 2020'.

15 april – tijd: 13.00-14.30 uur, locatie: faculteit Economie en Management 2.E1 (Utrecht Science Park)
22 april – tijd: 08.00-09.30 uur, locatie: faculteit Educatie Auditorium  1.001 (Utrecht Science Park)
8 mei – tijd: 08.00-09.30 uur, locatie: faculteit Communicatie en Journalistiek Auditorium 0S170 (Utrecht Science Park)
20 mei – tijd: 08.00-09.30 uur, locatie: HU Amersfoort C2.36
12 juni – tijd: 11.30-13.00 uur, locatie: Oudenoord 330 Restaurant BO.24

Aanmelden middels een e-mail naar HUin2020@hu.nl.