Nieuws

Dienst Corporate Control doet onderzoek bij HU Diensten

De dienst Corporate Control, onderdeel van de HU, gaat onderzoek doen naar de bezuinigingen bij de HU Diensten. Het onderzoek richt zich vooral op de manier waarop met medewerkers afspraken worden gemaakt over vrijwillig vertrek, herplaatsing en de wijze van beoordeling.

Het feitenonderzoek volgt op stevige kritiek van onder meer de Personeelsraad, Ombudsman en Hogeschoolraad (HSR) op de gang van zaken bij de bezuinigings- en harmonisatieoperatie bij de HU Diensten. In vier jaar moet twintig procent van het personeel van de HU Diensten via natuurlijk verloop afvloeien om meer geld voor het onderwijs over te houden.

Onrust
Sommige medewerkers voelen zich onder druk gezet om te vertrekken en ook zouden de beoordelingsgesprekken gebruikt worden om van personeel af te komen, wat tot veel onrust leidde. ‘Op basis van het onderzoek wil het college zo op korte termijn tot een gedegen en feitelijke analyse van deze onrust komen, om van daaruit te kunnen bepalen of maatregelen nodig zijn en of de uitkomsten aanleiding geven tot nader kwalitatief onderzoek’, staat in het bericht op Sharepoint.

De afdeling Corporate Control is een onafhankelijk onderdeel van de hogeschool en fungeert ‘als een interne toezichthouder’, zo staat op de site (inloggen) van de organisatie. Verder: ‘Corporate Control doet gevraagd en ongevraagd onderzoek en rapporteert aan het college van bestuur. Het college kan zo nodig processen bijsturen op basis van het advies van Corporate Control.’ Het onderzoek zal naar verwachting medio april zijn afgerond.

Handreiking
In een eerder stadium stelde het college aan de Hogeschoolraad (HSR) voor om een dergelijk onderzoek samen met de raad door een ‘onafhankelijke externe’ partij te laten uitvoeren. Dat was een handreiking tijdens de onderhandelingen nadat de HSR voor de tweede keer tegen de begroting 2015 had gestemd. Toen de raad begin maart voor een derde keer de begroting verwierp besloot het college zelfstandig een onderzoek te laten verrichten door Corporate Control.

In hoeverre Corporate Control voor de HSR een acceptabele onderzoeker is, zal maandagavond 16 maart waarschijnlijk besproken worden tijdens een bijeenkomst van de Hogeschoolraad en een delegatie van de raad van toezicht. Deze raad ziet toe op het reilen en zeilen van de hogeschool en het functioneren van het college. Het college heeft aan de raad van toezicht gevraagd om te onderzoeken of er een ‘minnelijke schikking’ mogelijk is in het conflict over de begroting. Als deze lijmpoging niet lukt zal het college zich wenden tot de landelijke geschillencommissie, die waarschijnlijk een bindende uitspraak doet.