Nieuws

Forse financiële meevallers, maar bezuinigen blijft nodig

Het exploitatietekort van de HU over het jaar 2013 komt stukken lager uit dan gedacht. Er is geen gat van 15,9 miljoen in het huishoudboekje, zoals eerder was begroot, maar slechts van 3,1 miljoen. Toch moet er onverminderd worden bezuinigd op ondersteunend en beheerspersoneel (OBP). 

Dat bleek tijdens de presentatie van de jaarcijfers van de hogeschool op donderdag 24 april door Anton Franken, lid van het college van bestuur. In een halfvolle collegezaal op de faculteit Economie en Management benadrukte hij dat het gaat om voorlopige cijfers omdat de raad van toezicht ze nog moet goedkeuren. Aangetekend moet worden dat de verkoop van het pand Oudenoord 700 niet in deze cijfers is verwerkt: dit brengt het tekort over 2013 nog verder terug tot twee ton.

Herfstakkoord
De HU heeft vorig jaar forse meevallers mogen incasseren. De inkomsten vielen 11 miljoen euro hoger uit dan was begroot. Dat was voor een groot deel te verklaren door het Herfstakkoord van het kabinet, waardoor er meer geld naar het onderwijs vloeide. Daarnaast ontving de hogeschool meer aan collegegelden en subsidies. Aan de uitgavenkant is er een verschuiving van kosten naar een volgend jaar, waaronder twee miljoen door uitstel van bouwactiviteiten.

Meerdere keren signaleerde collegelid Franken dat de ingezette bezuinigingen op het ondersteunend en beheerspersoneel niet voldoende van de grond is gekomen. Zoals bekend moet er in de periode van 2013 tot en met 2016 een reductie plaatsvinden van twintig procent op het totale budget van het OBP. Maar ten opzichte van 2012 is het aantal OBP’ers in vaste dienst precies gelijk gebleven. Zijn conclusie: ‘Daar lopen we achter en dat heeft repercussies voor de komende jaren.’

Achterstand
Uit de meerjarenraming blijkt de financiële situatie de komende periode weinig rooskleurig. In 2014 is een tekort begroot van 13,7 miljoen euro, aflopend naar 2,3 miljoen in 2015 waarna in 2016 een positief saldo van 6,1 miljoen wordt verwacht. Franken wijst er onomwonden op dat het wel nodig om enkele jaren fors te bezuinigen op personele kosten. ‘We moeten de achterstand inlopen en daarom gaat het college flink sturen op nieuwe aanstellingen bij het OBP en personeel niet in loondienst.’

Maar ondanks de financiële malheur staat de HU er ‘redelijk goed’ voor, houdt hij zijn gehoor voor. In de cijfers zijn bijzondere baten en lasten niet meegnomen. Zeker is in ieder geval dat de hogeschool niet failliet gaat, de rekeningen gewoon kan betalen en er voldoende vermogen is dat als buffer kan dienen. Franken: ‘Het is geen crisis, er is geen paniek. Maar we moeten wel doen wat we hebben voorgenomen.’

Prioriteiten 
Een vragensteller uit de zaal wil aan het einde van de bijeenkomst weten of de kortingen op het ondersteunend personeel niet leide tot verzwaring van de taken van de docenten. Franken antwoordt daarop dat docententeams niet alles tegelijkertijd moeten willen doen en prioriteiten moeten stellen, zoals het behalen van de accreditatie (kwaliteitskeuring).‘Onze insteek is dat onderwijzend personeel minder resttaken moet doen, zoals het coördineren van zaken, maar vooral onderwijs moet geven.’ Hoe? wil de zaal weten. ‘Er kan veel meer gestandaardiseerd en geharmoniseerd worden. We moeten niet steeds opnieuw het wiel uitvinden.’

De bijeenkomst over de jaarcijfers is vanaf 28 april als weblecture te zien.