Nieuws

HU en Windesheim ruilen lesplaatsen master Special Educational Needs

De HU en Windesheim gaan enkele lesplaatsen van de master Special Educational Needs (SEN) uitruilen. Het is de eerste concrete stap in de voorgenomen samenwerking tussen de educatieve faculteiten van de instellingen.

Zowel de Faculteit Educatie (FE) van de HU als het domein Bewegen & Educatie (B&E) van Windesheim bieden de master SEN in voltijd en deeltijd aan. De master schoolt leraren op het gebied van speciaal onderwijs (aan kinderen met een beperking). Het onderwijs van de HU wordt gegeven op ruim tien lesplaatsen verspreid over bijna alle provincies. De vijf lesplaatsen van Windesheim in het midden en noorden van het land overlappen in sommige gevallen met die van de HU. 

In lijn met de intentieverklaring tot nauwe samenwerking tussen de beide educatieve faculteiten, die op 1 juni vorig jaar is ondertekend, zal er een ‘ontdubbeling en herschikking’ van lesplaatsen plaatsvinden, zo staat in een notitie. Want in sommige steden bieden allebei de instellingen de master aan. Een volgende stap is dat de curricula van de master worden gelijkgeschakeld en gezamenlijk aangeboden.

Concurrentie
Om deze concurrentie en kostenpost tegen te gaan is afgesproken dat de HU stopt met de lesplaatsen in het gebied waar Windesheim actief is. Het gaat om Zwolle, Enschede en Haren (Groningen). Windesheim stelt hier tegenover dat het geen master meer aanbiedt in Amsterdam, waar de HU opereert. De betreffende opleidingen worden overgedragen aan de partnerinstelling. De HU zal verder op korte termijn de lesplaats Doetinchem opheffen. De locatie van Windesheim in Utrecht wordt verplaatst naar Almere, terwijl de HU-opleiding in Haren verhuist naar Groningen. 

Deze carrousel betekent ook dat docenten en ondersteunend personeel van deze locaties overgaan naar de andere hogeschool. Dit gaat zonder gedwongen ontslagen en met behoud van arbeidsvoorwaarden, staat in de notitie. Er is daarom ook geen sprake van een sociaal plan waarmee de vakbonden moeten instemmen. Voor medewerkers die deze overstap niet willen wordt een oplossing gezocht, bijvoorbeeld in de vorm van een andere functie bij de hogeschool. Voor de locaties Zwolle, Haren, Enschede en Doetinchem gaat het om zo’n 25 HU-medewerkers die de overstap in het vooruitzicht hebben.

Medezeggenschapsraden
Een overeenkomst tot overdracht van de lesplaatsen moet nog door diverse gremia worden goedgekeurd. Zo zullen de centrale en decentrale medezeggenschapsraden zich hierover uitspreken. Het document is inmiddels ter instemming naar de Hogeschoolraad van de HU gestuurd. Daarnaast dienen ook de minister, de raden van toezicht en de vakbonden deze stappen goed te keuren. De gang van zaken rond de plannen tot samenwerking tussen de educatieve faculteiten stuit bij beide hogescholen op kritiek. De medezeggenschapsraden van de FE en domeinraad van B&E stemden eerder niet in met het plan van aanpak. De directies zouden met een aangepast plan komen.

Naast deze stappen tot intensieve samenwerking speelt bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, waar de master Special Educational Needs onder valt, een forse bezuinigingsronde. Door een terugloop van het aantal studenten en inkomsten uit contractonderwijs is het instituut in de rode cijfers gekomen. Om in 2017 weer financieel gezond te zijn is in 2015 een operatie gestart waarbij van de 82 volledige arbeidsplaatsen er ruim twintig verdwijnen.