Nieuws

Inspectie: afstudeertrajecten HU in orde

De kwaliteit van de drie afstudeerroutes van de HU die de Onderwijsinspectie heeft onderzocht zijn in orde. Wel zijn er verbeteringen nodig in de informatie in het onderwijs- en examenreglement (OER) en werkwijze van de examencommissies.

Dat constateert de inspectie in het deelrapport over de HU, dat donderdag 28 april is verschenen en intern gepubliceerd. Het onderzoek naar alternatieve afstudeertrajecten is gestart naar aanleiding van berichten dat studenten bij Hogeschool Inholland ten onrecht diploma’s ontvingen. Ook andere hogescholen werden daarbij onder de loep genomen.

Het onderzoek van de Onderwijsinspectie bij de HU concentreerde zich op trajecten bij technische bedrijfskunde (TBK), fysiotherapie en deeltijd managementopleidingen bij de faculteit Economie en Management (FEM). Over de TBK-afstudeerroute, die is bedoeld voor studenten die al werkzaam zijn maar nog niet afgestudeerd, concludeert het rapport dat deze ‘zorgvuldig’ is opgezet en uitgevoerd. ‘De inspectie heeft geen indicatie dat het eindniveau op enige wijze in het geding is.’ Wel dienen de beschrijving in het OER, de werkwijze van de examencommissie en notatie op diploma’s en supplementen verbeterd te worden.

Het afstudeertraject bij fysiotherapie betreft een samenwerking met de Hochschule Fresenius in Duitsland. Duitse vierdejaars kunnen in Utrecht hun bachelordiploma halen (en vice versa). Hier constateert de inspectie geen onvolkomenheden.

Ook heeft de inspectie geen inhoudelijke kritiek op de managementopleidingen bij de FEM. Wel signaleert zij dat ze als vier afzonderlijke deeltijdstudies staan beschreven (te weten: bedrijfseconomie, bedrijfskundige informatica, commerciële economie en management, economie & recht). Hierdoor kan ten onrechte het beeld ontstaan dat het zelfstandige opleidingen zijn.

Het college van bestuur onderschrijft de aangedragen verbeterpunten. Zij komen in grote lijnen overeen met de bevindingen van eerder intern onderzoek. Dat heeft geleid tot de installatie van een taskforce die afgelopen februari een lijst met 26 aanbevelingen opstelde. Die moeten voor aanvang van het nieuwe studiejaar leiden tot een meer uniforme en gestandaardiseerde werkwijze van examencommissies en invoering van cijfers in het studie-informatiesysteem Osiris.

‘Als we de 26 aanbevelingen hebben ingevoerd is tevens aan alle eisen van de Onderwijsinspectie voldaan’, stelt collegelid Huib de Jong. Hij benadrukt dat de inspectie op geen enkele manier twijfel heeft geuit over de kwaliteit van de afstudeertrajecten. De inspectie heeft waardering voor het werk van docenten. ‘Dat geldt voor de inzet en de wijze van examineren, die bijdraagt aan de bewaking van de kwaliteit van de diploma’s. Als college zien we in dit onderzoek bevestigd dat het niveau van het onderwijs en de diploma’s in orde is.’