Nieuws

Instituutsraad Archimedes zegt vertrouwen in directeur op

De raad van het Instituut Archimedes heeft besloten het vertrouwen in directeur Jaap van Voorst op te zeggen. De manier van leidinggeven en de wijze waarop hij met de medezeggenschap omgaat zijn de redenen voor deze stap.

Instituutsdirecteur Van Voorst, het college van bestuur en de Hogeschoolraad zijn hierover gisteren per brief geïnformeerd. Het besluit van de instituutsraad is genomen tijdens de vergadering van donderdag 21 juni. Medewerkers worden per mail op de hoogte gesteld van het ingrijpend besluit van de raad.

Het besluit komt niet uit de lucht vallen. Vanaf het aantreden van de instituutsraad in februari 2017 botsten beide partijen over meerdere onderwerpen. Een van de problematische dossiers is de invoering van gepersonaliseerd leren bij de deeltijdopleidingen. De directeur wilde de uitgewerkte plannen niet ter goedkeuring voorleggen. De raad legde dit geschil op het bordje van het college van bestuur waarna de Ombudsman van de HU met succes bemiddelde.

Bemiddeling
Maar uiteindelijk escaleerde de zaak verder. ‘Hoewel de raad na deze bemiddeling verbeteringen heeft gezien in de relatie, is deze verbetering niet zodanig dat de raad naar behoren kan functioneren’, staat in de brief.  Zo zouden enkele uitgewerkte plannen tot invoering van gepersonaliseerd leren ondanks eerdere afspraken niet voorgelegd zijn aan de instituutsraad. Verder is er onenigheid over onderwerpen als organisatieontwikkeling, personeelsbeleid en financiën.

De instituutsraad motiveert het opzeggen van het vertrouwen in de brief met: ‘De oorzaak hiervan ligt vooral in de manier waarop u leiding geeft en de wijze waarop door u invulling wordt gegeven aan de medezeggenschap waarvoor u als directeur eindverantwoordelijkheid draagt. De raad is tevens van mening dat dit betekent dat de inspraak van de medewerkers, via het democratisch gekozen orgaan dat een instituutsraad immers is, in gevaar is gekomen.’

De instituutsraad wacht op een uitnodiging van het college om de situatie te bespreken. Het college laat via een woordvoerder weten dat het een zaak is tussen de raad en directeur.

Instituutsdirecteur Jaap van Voorst reageert met onderstaande mail:

‘Wij hebben kennisgenomen van het schrijven van de Instituutsraad. Wij beraden ons.

Het belang van ons instituut, alle betrokkenen en de HU staat voorop. Mede daarom hechten wij als leiding van het Instituut Archimedes veel waarde aan een goede samenwerking en verstandhouding met onze medezeggenschap. Met de instituutsraad delen wij de met de brief gedane constatering dat de samenwerking na de bemiddeling verbetering liet zien. Deze verbetering wordt ook geïllustreerd door de instemming van de instituutsraad inzake het managementplan 2018-2020. De afgelopen periode zijn er rond ons organisatieontwikkeltraject constructieve, gezamenlijke bijeenkomsten geweest.

In deze bijeenkomsten is gebleken dat we een gedeelde visie hebben op de toekomstige ontwikkeling van het instituut. Ook is er geconstateerd dat er een gedeelde intentie is om alle medewerkers in de organisatieontwikkeling te betrekken. Daarnaast is afgesproken om in samenspraak met de teams een WBO-actieplan (Werkbelevingsonderzoek; red.) te ontwikkelen gericht op het verbeteren van de werkbeleving. Onderwerpen komen voort uit de belangrijkste uitkomsten van het WBO, zoals: het vergroten van de eigen regelruimte, het verminderen van de werkdruk en verbeteren van de communicatie.

De boodschap van de instituutsraad is aanleiding om zo spoedig mogelijk verder in gesprek te willen gaan met de raad. Wij zullen hen daartoe uitnodigen. Het is in het belang van een ieder om alles op alles te zetten om te komen tot een goede samenwerking en werkbare verhoudingen.’