Nieuws

Medezeggenschap in een nieuw jasje

De medezeggenschap aan de HU moet nieuw elan krijgen. Daarom start in februari volgend jaar een pilot waarbij discussiebijeenkomsten worden georganiseerd, raden meer gaan samenwerken en komt er een expertisecentrum.

De animo voor de medezeggenschap is tanende. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de relatief weinig kandidaten voor de verkiezingen van faculteitsraden en opleidingscommissies, later deze maand. De werkgroep Medezeggenschap lanceerde voor de zomervakantie een aantal voorstellen voor vernieuwing. Daarvan wordt een deel alvast bij wijze van proef ingevoerd.

Centraal in de pilot staat het zogeheten ‘discussiemodel’. De medezeggenschapsraden willen een platform bieden waar medewerkers en studenten hun stem kunnen laten horen en waar de raadsleden hun oren te luisteren kunnen leggen. Dat kunnen bijeenkomsten van allerlei aard zijn: grote debatten, kleine projectgroepen, eenmalige activiteiten of regelmatig terugkerende sessies.

Een ander onderdeel vormt de intensivering van de samenwerking tussen de verschillende raden en commissies. Via het al bestaande Medezeggenschapsoverleg (MZO), een regelmatig beraad tussen de voorzitters van de diverse gremia, wordt getracht onderwerpen gelijktijdig op de agenda te plaatsen. Ook worden raadsleden in de centrale medezeggenschapsraad (CMR) aangewezen als contactpersonen voor de faculteitsraden en op hun beurt nemen leden van de faculteitsraden opleidingscommissies onder hun hoede.

Ander onderdeel van de pilot voorziet in de oprichting van een Expertisecentrum Medezeggenschap. Dit centrum ondersteunt bestuurlijk actieve studenten, organiseert de verkiezingen en regelt introductie en scholing van leden.

Meer over de pilot in Trajectum nummer 5 die donderdag 10 november verschijnt.