Nieuws

‘Ontvlechting’ ondersteuners gaat door

De laatste groep ondersteunend en beheerspersoneel (OBP), die nu nog in dienst is bij de faculteiten, kan organisatorisch worden ondergebracht bij de HU Diensten. De Hogeschoolraad (HSR) heeft woensdagmiddag 25 juni ingestemd met deze zogenaamde 'ontvlechting tweede fase'. Deze 230 medewerkers krijgen met ingang van 1 juli aanstaande een andere leidinggevende, maar blijven doorgaans hetzelfde werk doen op de faculteit.

Het college van bestuur heeft in 2012 besloten om het ondersteunend personeel zoveel mogelijk onder te brengen bij de HU Diensten. Deze scheiding van kerntaken (onderwijs en onderzoek) en ketentaken (ondersteuning) moet leiden tot harmonisering en bezuinigingen bij de ondersteunende diensten. Hierdoor moet er een betere kwaliteit worden geleverd voor minder kosten en komt er meer geld beschikbaar voor het onderwijs. In 2013 zijn zestig facultaire medewerkers ondergebracht bij twee centrale diensten. Per januari van dit jaar zijn vervolgens ruim 340 OBP'ers administratief overgeheveld van faculteiten naar diverse diensten. Zo'n 350 ondersteuners bleven 'achter' bij de faculteiten. 

Te traag
Omdat de voortgang van deze operatie te traag verloopt om de doelstellingen van harmonisatie en bezuiniging te halen, is besloten de tweede fase van ontvlechting te bespoedigen. Overigens blijven zo'n 120 van de 350 leden van het ondersteunend personeel ingedeeld bij de faculteiten. Het gaat dan onder meer over faculteits- en instituutsdirecteuren, programmamanagers onderwijsinnovatie, onderwijsassistenten en een gedeelte van de directiesecretaresses.  

De Hogeschoolraad is in november 2013 akkoord gegaan met de eerste fase van ontvlechting, maar moest ook goedkeuring verlenen voor het vervolg. In de tussentijd is er bij de faculteiten behoorlijke onrust ontstaan. Door de ontvlechting, de lopende bezuinigingen op het OBP en andere maatregelen vrezen velen dat een aantal ondersteunende taken op het bordje van de docenten terecht komt, waardoor de werkdruk verder zal oplopen. Ook de meeste faculteitsraden toonden zich de afgelopen periode zeer kritisch en adviseerden de HSR niet in te stemmen.

Beheersmaatregelen
'Dit gaat 'm niet worden', vatte HSR-voorzitter Rene Versteegh woensdag de algemene stemming samen. Er was te weinig draagvlak voor de plannen, zowel binnen als buiten de raad. Om te proberen alsnog een meerderheid achter de voorstellen te krijgen werden enkele 'beheersmaatregelen' voorgesteld, waarmee het college instemde. Zodoende komt er  een meldpunt waar tekortkomingen in de ondersteuning van de HU Diensten kan worden doorgegeven, die dan snel en adequaat moeten worden afgehandeld. Daarnaast wordt door middel van periodieke enquêtes een vinger aan de pols gehouden over de kwaliteit van de dienstverlening en de werklast bij het personeel.

Deze toezeggingen zorgden ervoor dat een meerderheid – 12 stemmen voor, 5 tegen en 2 onthoudingen – zich achter het collegevoorstel schaarde.