Nieuws

Opheffing faculteiten definitief per januari 2017

Het college van bestuur heeft enkele knopen doorgehakt over de veranderingen binnen de organisatie van de HU. Zo is het moment dat de faculteiten worden opgeheven bepaald op 1 januari 2017, komen er instituutsraden en krijgen kenniscentra straks een directeur.

Deze besluiten zijn dinsdag 17 mei genomen, maakt het college in een bericht (inloggen nodig) op Sharepoint bekend. De raad van toezicht en Hogeschoolraad (HSR) moeten deze maatregelen nog goedkeuren. De aanpassingen volgen op een aankondiging van het college om de facultaire structuur los te laten en instituten en docententeams een centrale rol in de hogeschool te geven. Dit moet de onderlinge samenwerking tussen vakgebieden stimuleren.

Het streefmoment om de faculteiten op te heffen was begin 2017 maar tot nu toe werd de mogelijkheid open gehouden voor uitstel tot januari 2018. Het loslaten van de faculteiten is nu dus definitief vastgesteld op januari komend jaar. Op hetzelfde moment zal ook de ‘transitieorganisatie’ bij de HU Diensten worden ontbonden. Dit betekent dat de functie van directeur HU Diensten en het 'change team' ophouden te bestaan. Deze functie werd tijdelijk tussen het college en directeuren van de diensten geplaatst om leiding te geven aan de harmonisatie en bezuinigingen bij de ondersteuning.

Diensten onder de loep
Zowel de circa twintig instituten als de zes diensten komen direct onder aansturing van het college. Dit jaar gaat het college tevens de inrichting van de diensten onder de loep nemen. Binnen de diensten en instituten mag er vanaf 2018 slechts één managementlaag onder de directeur bestaan; dat is in sommige gevallen nu meer.  

Concreet houdt het in dat de organisatie van de hogeschool vier ‘inrichtingslagen’ kent: college, directeur, manager en medewerker. De komende periode wordt bekeken wat de personele gevolgen zijn van deze wijzigingen in de structuur en wordt met de vakbonden besproken of dit onder de noemer van reorganisatie valt.

Medezeggenschap
De zes kenniscentra die nu onder de diverse faculteiten vallen worden tot drie tot vier eenheden geclusterd en krijgen een directeur. Die wordt geworven uit de zittende kring van lectoren en voor vier jaar benoemd. De voorkeur gaat uit naar lectoren die tevens hoogleraar zijn bij een universiteit. Elk kenniscentrum krijgt daarnaast de beschikking over twee programmamamanagers.

Door het wegvallen van de faculteiten gaat ook de medezeggenschap op de schop. De huidige faculteitsraden komen te vervallen en daarvoor in de plaats komen ‘instituutsraden’, schrijft het college. Wie in deze raden zitting hebben en over welke bevoegdheden zij beschikken moet nog worden uitgewerkt.

Lange weg te gaan
Het college heeft in de afgelopen periode meerdere studiedagen georganiseerd met onder meer directeuren, lectoren en leden van de medezeggenschapsraden. Ook zijn diverse onderwerpen, zoals onderwijs, onderzoek, dienstverlening en medezeggenschap, in ontwerpgroepen besproken. 'We weten dat we nog een lange weg te gaan hebben, er is nog veel uit te werken en te ontwerpen', schrijft het college.

Meer informatie over veranderingen bij de HU: www.huontwikkelt.nl