Nieuws

Personeelsraad HU Diensten stapt op

De Personeelsraad (PR) van de HU Diensten is maandag 14 december opgestapt. Daarmee is ‘het vertrouwen in de directie HU Diensten als overlegpartner van de raad opgezegd’, staat in een verklaring.

De PR is de medezeggenschapsraad van het personeel bij HU Diensten. De negen gekozen leden hebben unaniem besloten om hun functie neer te leggen. Aanleiding tot deze beslissing is de geringe bereidheid van de HU-directie tot overleg, stelt (inloggen) de raad. Illustratief is dat maandag ‘zonder inhoudelijke redenen’ een gepland overleg zou zijn afgezegd. ‘Ondanks diverse pogingen is het al een half jaar lang niet gelukt om tot formeel overleg te komen.’

Een andere reden om op te stappen is dat de directie volgens de raad de benodigde documenten ‘niet of te laat’ ter beschikking stelt ‘om nog invloed uit te kunnen oefenen op de besluitvorming’. Daar komt bij dat er geen formeel reglement bestaat op basis waarop de PR kan functioneren. Initiatieven op dit vlak worden ‘herhaaldelijk genegeerd’ of op de ‘lange baan’ geschoven, schrijft de Personeelsraad.

Begroting
Een deugdelijk reglement voor de Personeelsraad was een van de afspraken tussen het college van bestuur en de Hogeschoolraad (HSR) om uit de impasse rond de begroting 2015 te komen. De HSR stemde drie keer niet in met de begroting. Na bemiddeling door de raad van toezicht ging de HSR alsnog akkoord. Afgesproken werd onder meer om het gewenste reglement voor de PR in een ‘tijdelijke voorziening’ te gieten omdat in de nabije toekomst de volledige medezeggenschap bij de HU onder de loep wordt genomen.

In lijn met de gemaakte afspraken heeft het college onlangs een tijdelijk reglement voor de PR ter goedkeuring aan de HSR gestuurd, maar dit is nog niet behandeld. Een werkgroep van de Personeelsraad was betrokken bij de voorbereiding van het document, zegt Jacqueline de Vogel, de zojuist afgetreden voorzitter van de PR. ‘Maar het definitief voorstel van het college hebben wij officieel niet gezien en we hebben er geen oordeel over kunnen vormen’, zegt zij.

HU Diensten is opgebouwd uit zes afdelingen zoals Onderwijs, Onderzoek & Studentenzaken, Human Resourses en Bedrijfsvoering. Elke dienst heeft een eigen directeur. Sinds september 2014 is daar een algemene directeur boven geplaatst. Dit is Ilan Westphal, voorheen directeur HR. Hij rapporteert direct aan het college van bestuur. 

UPDATE Reactie Directie
De directie van HU Diensten houdt het bij een korte reactie op Sharepoint: 'Wij betreuren dit besluit en herkennen ons niet in de inhoudelijke argumenten. De directie hecht grote waarde aan een goede personeelsvertegenwoordiging voor HU Diensten. Wij beraden ons op de ontstane situatie.'