Nieuws

Subsidiepot voor ‘studentbetrokkenheid’ houdt geld over

Festival De Nieuwe Poort aan de HU Amersfoort - archieffoto Kees Rutten

De HU wilde de afgelopen twee jaar 4 miljoen euro extra uittrekken voor initiatieven op het gebied van ‘gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid’ (HUGS). Studenten en medewerkers konden subsidie aanvragen hiervoor. Maar in deze periode is ruim 1,7 miljoen uitgegeven en dus bijna 2,3 miljoen op de plank blijven liggen. Dit komt onder andere door de corona-uitbraak. Het overschot komt bovenop het subsidiebedrag voor komende jaren.

Dit staat in de notitie HUGS 2021-2022 dat het college van bestuur ter informatie naar de Hogeschoolraad heeft gestuurd.

Het programma HUGS is onderdeel van de zogenaamde kwaliteitsafspraken. Dat is een overeenkomst die de HU en andere hogescholen en universiteiten met de minister maakten ter compensatie van het afschaffen van de basisbeurs. Met deze middelen moeten de instellingen investeren in verbeteringen van het onderwijs. In de periode 2019 tot en met 2024 ontvangt de HU hiervoor tientallen mjloenen euro’s. Het grootste deel gaat naar de aanstelling van extra docenten.

Met het geld van HUGS zijn de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld StudieHUiskamers op meerdere locaties ingericht waar studenten met studievertraging voor begeleiding terecht kunnen. Ook het platform Podium van de hogeschool, dat zich richt op cultuur en debat, is met deze middelen opgezet. Naast deze structurele bijdragen zijn ook incidentele subsidies mogelijk. Die zijn onder andere besteedt aan het festival De Nieuwe Poort van de HU Amersfoort en een lezingenserie over de Amerikaanse verkiezingen.

Door corona activiteiten naar later verzet

Afgesproken is dat het meeste geld bedoeld is voor structurele activiteiten, die blijvend zijn en dus over langere tijd subsidie ontvangen. De incidentele bijdragen vormen tien procent van het totale bedrag. Ook de kosten voor de uitvoering van het programma worden betaald uit het HUGS-fonds (zo’n 1,5 ton per jaar). In het financiële plaatje is te zien dat in 2019 bijna 2,3 ton is uitgegeven. In 2020 was dat bedrag aanmerkelijk hoger: 1,5 miljoen euro.

Aangezien er 2 miljoen euro per jaar voor was uitgetrokken, blijft er meer dan de helft over: dat geld komt bovenop de begrootte subsidie in 2021 en 2022. Als reden voor de onderbesteding geeft de notie aan dat er voor het hele jaar geld was gereserveerd, maar dat het programma in mei 2019 van start ging met het beoordelen van subsidieaanvragen. Veel onderdelen startten dus pas na de zomer. Daarnaast leidde de corona-uitbraak in 2020 tot het verzetten van activiteiten naar een later tijdstip.
  
In 2019 en 2020 zijn tien structurele activiteiten goedgekeurd en veertien incidentele. In allebei de groepen vielen enkele initiatieven buiten de boot. Twee commissies, waarin studenten een belangrijke stem hebben, beoordelen in eerste instantie de aanvragen. Daarna dienen de plannen nog toestemming te krijgen van de directeur van de dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken en van het college van bestuur. Uiteindelijk besluit de Hogeschoolraad over de toekenning van subsidie.

Binding met internationale studenten

De jaren 2019 en 2020 gelden als ‘opbouwfase’, staat in de notitie. De volgende twee jaren zijn de ‘ontwikkelfase’. Er is dan meer geld uitgetrokken voor de subsidiepot en daar bovenop komt dus het overschot van de afgelopen twee jaar. In 2021 is er daardoor ruim 3,5 miljoen en in 2022 4 miljoen euro beschikbaar. Voor de ‘inbeddingsfase’ in 2023 en 2024 staat er sowieso 4 miljoen euro per jaar begroot. Niet zeker is of de instellingen hierna nog extra geld voor de kwaliteitsafspraken krijgen van het ministerie van OCW.

Het programma heeft ‘een goede start gemaakt’, signaleert de notitie. Er ligt een ‘stevige basis’ voor de structurele initiatieven. Het college is terughoudend met het aannemen van nieuwe structurele initiatieven, want de kosten lopen jaarlijks door en ook wil het college versnippering voorkomen. Wel is er nog ruimte voor de binding met internationale studenten. Aanvragen hiervoor zijn al ingediend, meldt de notitie.

De afgelopen jaren zijn er ‘waardevolle initiatieven’ van de grond gekomen, stelt de Monitor- en Adviesgroep Kwaliteitsafspraken (MAG-KA) in een reactie op de notitie over HUGS. De groep waardeert de inzet van studenten in de organisatie. ‘Het is ook zeer te waarderen dat in deze tijd van corona-beperkingen veel van die initiatieven in staat zijn gebleken de continuïteit vast te houden via online-activiteiten’, schrijft zij.

Communicatie naar studenten is een verbeterpunt

De adviesgroep onderschrijft dat de communicatie naar studenten een verbeterpunt is, zoals in de HUGS-notitie staat. Een betere bekendheid kan leiden tot meer subsidieaanvragen en grotere deelname van studenten aan initiatieven, denkt zij. Het overschot van 2 miljoen euro dat is doorgeschoven naar 2021 en 2022 zou versneld ingezet kunnen worden voor incidentele projecten, oppert MAG-KA.

Ook interessant: Willen studenten liever weer naar de kroeg of naar school (filmpje)