Achtergrond

Trots belemmert inschakelen studentmentor

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, wrijft het tijdens zijn speech op de jaaropening van de HU op 26 augustus nog een keer in. Het hbo kent een veel te hoge uitval van studenten. Zo’n 30 procent heeft na acht jaar nog geen diploma op zak. Dat is een verspilling van miljarden euro’s.

De HU is zich hiervan terdege bewust, blijkt later uit de woorden van collegevoorzitter Geri Bonhof. Want de hogeschool presteert op dit gebied slechter dan het landelijk gemiddelde. Maar de afgelopen jaren is hier hard aan getrokken en beweegt de uitval zich in de richting van het gemiddelde.

Hoe de hogeschool concreet werk maakt van het verbeteren van het studiesucces is onderwerp van een van de ronde-tafelgesprekken op het jaarcongres die ochtend. Onder leiding van radio- en tv-docent John Driedonks bespreken enkele vertegenwoordigers van projecten op dit gebied hun bevindingen met het publiek.

Frank Stiksma van Bureau Talent traint mentoren (ouderejaars) die worden gekoppeld aan eerstejaars (mentees). De eerstejaars krijgen dan op verzoek of vanuit de opleiding dergelijke buddies toegewezen. Die kan de nieuwkomer wegwijs maken binnen de hogeschool en in het Utrechtse studentenleven. ‘Zij kunnen bijvoorbeeld met hen naar musea gaan of uitleggen hoe een OV-chipkaart werkt.’

Bij de faculteit Economie en Management (FEM) draait sinds enkele jaren het project De Vliegende Start. Eerstejaars worden voorafgaand aan het studiejaar en tijdens de start uitgenodigd voor individuele gesprekken. Projectleider Inez Meurs: ‘Wat zijn hun verwachtingen en wat verwacht de opleiding van hen? Komen die overeen? Zoniet, dan kunnen we ze helpen een andere studie te kiezen.’

Niet-westerse allochtone studenten stoppen veel vaker met de studie en zijn minder succesvol dan hun collega’s van Nederlandse afkomst, vertelt Joske van Dulmen. Zij leidt een G5-project bij de faculteit Educatie (FE) dat het studiesucces bij deze allochtonen moet verbeteren. ‘Binnen het gezin zijn zij vaak de eerste generatie die een hbo-opleiding doen. Zij komen vaak uit een lager sociaal milieu waarbij de kloof tussen school en thuis groot is.’

Op de vraag of de drie initiatieven effect hebben, komt een wisselend antwoord. Meurs van het FEM-project: ‘Degenen die aan De Vliegende Start hebben meegedaan halen meer studiepunten en hogere cijfers. En als ze al afhaken doen ze dat eerder.’ Daarbij tekent ze aan dat de deelnemers wellicht sowieso al gemotiveerder zijn dan de studenten die niet meededen.

Die vrijwillige deelname van studenten blijkt bij het sommige mentorprojecten de achilleshiel. Ook in het G5-project bij de FE kunnen studenten een mentor tot hun beschikking krijgen. ‘De praktijk leert dat allochtonen daar weinig gebruik van maken’, meldt Van Dulmen. ‘Zij hebben vaak een lange studieweg afgelegd om op het hbo te komen en dan voelen ze zich getalenteerd. Zij zijn zich er niet van bewust dat ze wellicht extra begeleiding nodig hebben.’

Stiksma van Bureau Talent onderschrijft dit. Hij signaleert een soort gêne bij studenten om zich aan te melden voor een mentor. Een student in de zaal, zelf van allochtone afkomst, bevestigt dat deze groep zich niet wil zien als ‘tweederangs burgers’ met ‘gebreken en handicaps’. Deze trots weerhoudt hen ervan om aan de bel te trekken.

Eerste hulp bij mentoring

Er zijn vele wegen die naar studiesucces leiden. Een van die wegen is studentmentoring, waarbij een ouderejaars (mentor) een jongerejaars (mentee) begeleidt. Het contact met een leeftijdsgenoot blijkt goed uit te pakken in het maken van belangrijke studiekeuzes, en bovendien ontwikkelt de mentor zelf zijn of haar coachingsvaardigheden.

Sinds dit schooljaar heeft de HU een Handboek studentmentoring. In dit boekje staan ideeën en tips voor een ieder die met studentmentoring aan de slag wil. Bijvoorbeeld: wat voor mentorprojecten zijn er binnen de HU? Hoe werf je mentoren? Hoe leg je een goede match tussen een mentor en mentee? Hoe ondersteun je mentoren tijdens het proces?

Het Handboek studentmentoring is te downloaden via www.mentoring.hu.nl