Nieuws

Vier projecten in de race voor subsidie gemeenschapsvorming

Honoursproject Leadership & Innovation Foto: Femke van den Heuvel

Vier projecten dingen mee naar subsidie van het nieuwe fonds Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid (HUGS). Het gaat onder meer om extra geld voor honoursonderwijs en de inzet van meer decanen en psychologen.

De komende periode is er jaarlijks twee miljoen euro beschikbaar voor incidentele en structurele subsidies voor gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid, oplopend tot vier miljoen in 2023 en 2024. Het college van bestuur heeft vier voorstellen goedgekeurd en ter instemming naar de Hogeschoolraad (HSR) gestuurd. Het gaat om de volgende structurele initiatieven:

  • De oprichting van een Student Support Centre. Studenten, buddy’s en docenten geven hierin studiebegeleiding. Het gaat om begeleiding waaraan opleidingen niet toekomen en waarvoor studenten nu zijn aangewezen op bijvoorbeeld scriptiebureaus.
  • De inzet van extra decanen en psychologen vanwege de toename van burn-out en studiestress van studenten. De behoefte aan deze begeleiding is groter dan het aantal beschikbare decanen en psychologen, waardoor er momenteel wachtlijsten ontstaan.
  • Meer en structureel aandacht voor ‘onbelemmerd studeren’ van studenten met een functiebeperking. Verbeterpunten zijn: betere informatievoorziening, toegankelijk maken van gebouwen, professionalisering van docenten en het verbeteren van de overgang naar werk.
  • Het intensiever organiseren van interdisciplinaire honoursonderwijs (met meerdere opleidingen en instituten) en het ontwikkelen van HU-brede trajecten. Een op te starten honourscommunity moet studenten een platform bieden om ervaringen uit te wisselen.

Deze vier aanvragen moeten in de tweede helft van 2019 starten en kosten dat halve jaar in totaal zo’n vijf ton. Vanaf 2020 tot 2024 is er jaarlijks ruim een miljoen euro voor de projecten nodig. Onbelemmerd studeren vraagt in 2020 zo’n 175.000 euro, interdisciplinair honoursonderwijs 243.000 euro, extra decanen en psychologen 333.000 en het Student Support Centre 350.000 euro. De jaren erna komen de kosten iets hoger of lager uit.

Meer docenten

Het HUGS-fonds maakt deel uit van de zogenaamde kwaliteitsafspraken. Die worden betaald door het ministerie van Onderwijs als compensatie voor het opheffen van de basisbeurs. De HU ontvangt in enkele jaren tientalen miljoenen bovenop de reguliere bekostiging. Deze middelen moeten leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het gros van deze extra subsidie gaat naar de aanstelling van meer docenten. Daarnaast investeert de HU in de digitale leeromgeving.  

De Hogeschoolraad is in mei vorig jaar akkoord gegaan met de notitie Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid. Daarin staan onder meer de criteria waaraan de aanvragen moeten voldoen en hoe ze worden toegekend. Incidentele subsidies die studenten aanvragen, komen op het bordje van een commissie van de Dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken. Het college van bestuur beslist over structurele subsidie-aanvragen, waarna zij ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Hogeschoolraad.