Ziek of zwanger? Een extra toetskans kan straks bij alle opleidingen

Studenten moeten een verzoek indienen bij de examencommissie van de opleiding.

Foto: Kees Rutten

Goed nieuws voor studenten van de HU. Met ingang van volgend studiejaar kunnen ze allemaal een extra toetskans aanvragen. Tenminste: als zij te maken hebben met een ‘individuele overmachtssituatie’, zoals ziekte. Tot nu toe beperkte ongeveer de helft van de opleidingen zich tot de twee reguliere mogelijkheden om een tentamen te maken.

De extra toetskans krijgt een plaats in de Onderwijs- en Examenregeling (de OER) voor het studiejaar 2020-2021. De Hogeschoolraad (HSR) heeft deze OER woensdag 29 januari goedgekeurd. Het gaat om studenten die de eerste of tweede toetskans niet konden maken door individuele overmacht.

Als individuele overmacht geldt bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap, een functiestoornis of bijzondere familieomstandigheden. Studenten die hiervoor in aanmerking willen komen, moeten een verzoek indienen bij de examencommissie van de opleiding. Ook bij ‘collectieve overmacht’, zoals een staking in het openbaar vervoer, is de een extra mogelijkheid voor een toets in de nieuwe OER opgenomen.

Uit een toelichting bij het voorstel van het college van bestuur blijkt dat de examencommissies verdeeld zijn over de invoering van deze mogelijkheid. Een kleine meerderheid is voorstander en voor een deel gebruiken zij deze maatregel al in de praktijk. Een flink aantal examencommissies is tegen of heeft bezwaren.

Impact voor de student

‘Zij zijn geen principiële tegenstanders maar vinden de weging van de argumenten lastig’, zegt Maaike Angevaren, voorzitter van het College van Examencommissies. De commissies moeten namelijk de situatie voor de student beoordelen en vervolgens al dan niet een extra toetskans toekennen. Ondanks de bedenkingen bij een deel van de examencommissies, komt de maatregel nu toch in de OER.

Twee jaar geleden is besloten deze regeling minder omvangrijk en beter leesbaar voor studenten te maken. Daarom zijn toen verschillende regels uit het document geschrapt. Instituutsdirecteuren bepaalden daarna welke bepalingen alsnog van toepassing zijn en in de Studiegidsen belandden. Zo gold de extra tentamenkans voor een deel van de studenten wel en bij veel andere opleidingen niet. Terwijl sommige andere regelingen wel in de wet staan, maar bij studenten onbekend zijn omdat ze niet in de OER of studiegids staan.   

Bindend studieadvies

Die ongelijkheid onder studenten leidt ertoe dat de situatie voor een deel wordt teruggedraaid. ‘De Hogeschoolraad verzocht om sommige maatregelen weer in de OER te zetten’, zegt Angevaren. Daardoor gelden zij dus voor alle studenten. Bovendien schept het meer duidelijkheid. ‘Voor studenten wordt het misschien helderder als ze weer in de OER staan’, oppert zij.

Zo is komend jaar ook weer in de OER opgenomen dat een student met een negatief bindend studieadvies kan verzoeken om opnieuw te worden ingeschreven. Een negatief studieadvies aan het einde van het eerste jaar leidt er doorgaans toe dat de student de opleiding moet stoppen en niet opnieuw kan beginnen. Maar als de student aannemelijk maakt dat hij ‘door veranderende omstandigheden de opleiding met vrucht zal volgen’, kan hij de opleiding weer opnieuw beginnen. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat de student een tijdlang heeft gewerkt of een andere opleiding heeft gevolgd – en daardoor niet aan z’n studiepunten kwam.

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...

Geef een reactie Let bij het reageren op onze spelregels.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

2 reacties

  1. Zoals het hier verwoord is lijkt het aantal toetskansen dat een student jaarlijks heeft, te worden opgehoogd. De student lijkt hiermee een vrijbrief te krijgen voor een extra toetskans voor elke toets van het testprogramma. Individuele overmacht zoals ziekzijn is immers moeilijk te bewijzen want je kunt hiervoor geen briefje bij de dokter halen.. De goede lezer ziet dat elke student die een beroep wil doen op een regeling voor individuele overmacht weliswaar een verzoek kan indienen bij de examencommissie voor een extra toetskans maar dat dit niet perse betekent dat de toetskans worst toegewezen. De examencommissie kan hiervoor aanvullend beleid hebben opgesteld waarbij niet elk verzoek zal worden gehonoreerd. Zo zal de organiseerbaarheid van een derde toets een beperkende factor zijn.

  2. Heeft de HSR ook nagedacht over de consequenties voor de werkdruk voor docenten? Examinatoren die voor een tentamen een extra versie moeten maken, extra toetsen afnemen aan het eind van het studiejaar en mogelijk meer studenten met (al dan niet vrijwillig) uitstelgedrag…..