Nieuws

Advies: nog niet instemmen met opheffen faculteiten

Enkele grote veranderingen in de organisatie van de HU, zoals het opheffen van de faculteiten, stuiten op weerstand. Vijf van de zes faculteitsraden en de Personeelsraad adviseren de Hogeschoolraad (HSR) om voorlopig niet in te stemmen met de plannen.

Dat staat in de schriftelijke adviezen die zij naar de HSR hebben gestuurd. Op 22 juni ligt een pakket aan voorstellen van het college ter instemming voor bij de Hogeschoolraad. Die beslist dan of zij akkoord gaat met deze maatregelen. De onderwerpen zijn inmiddels enkele keren besproken door commissies van de HSR en leden van het college. De wijzigingen zouden per 1 januari 2017 moeten ingaan.

Het gaat onder meer om het opheffen van de facultaire structuur. De bestaande instituten worden dan de leidende organisatieonderdelen. Daarbij komen de aanstelling van directeuren bij de kenniscentra en een aanpassing van de medezeggenschap door de instelling van instituutsraden. Ook de aansturing van HU Diensten verandert: de functie van directeur HU Diensten vervalt, zodat de afzonderlijke diensten weer direct onder het college vallen.

Op de rem
Maar van de zes faculteitsraden trappen er vijf in hun advies aan de HSR op de rem. Zo ook de Personeelsraad van HU Diensten, die na de recente verkiezingen weer functioneert. De raden zijn op zich niet tegen de voorstellen, maar de algemene kritiek luidt dat de plannen niet voldoende zijn uitgewerkt.

‘De besluiten die nu ter instemming voorliggen, missen een duidelijke onderbouwing en de gevolgen van de besluiten zijn niet goed onderzocht’, schrijft bijvoorbeeld de raad van de Faculteit Educatie. Meerdere raden bepleiten uitstel tot 1 januari 2018. De raad van de Faculteit Natuur en Techniek wil geen uitspraak doen omdat het aan informatie ontbreekt.

Blanco cheque
De raden zetten in hun adviezen tal van kritiekpunten op een rij. Het ontbreekt aan een analyse van de problemen, het onderzoek in de kenniscentra komt los te staan van het onderwijs in de instituten en er is nog te weinig draagvlak bij de medewerkers. Bovendien zijn de personele gevolgen niet duidelijk en de medezeggenschap bij de instituten niet uitgewerkt.

Volgens een raad kunnen de plannen het omgekeerde effect hebben dan ze beogen: dat er geen decentralisatie plaatsvindt maar juist centralisatie. Een andere raad vreest dat bij goedkeuring door de HSR een ‘blanco cheque’ wordt uitgeschreven.

Voorwaarden
De raad van toezicht heeft de plannen inmiddels onder voorwaarden goedgekeurd. De maatregelen mogen pas daadwerkelijk ingevoerd worden als er een aantal zaken is geregeld. Zo moeten de bestuurs- en medezeggenschapsreglementen aangepast zijn en moet er een nieuw model komen waarin de rollen en verantwoordelijkheden van personeelsleden staan beschreven. Deze zaken moeten, voorafgaand aan de implementatie van de organisatiewijzigingen, zijn gefiatteerd door de raad van toezicht en Hogeschoolraad.

Het college van bestuur omarmt deze eisen van de raad van toezicht. Zij zouden tegemoetkomen aan de kritiek vanuit de medezeggenschapsraden, zei collegevoorzitter Jan Bogerd woensdagmiddag 8 juni tijdens een vergadering van de HSR. Hij benadrukte dat het gehele pakket van maatregelen ter instemming voorligt en dat ze niet apart ter stemming worden ingebracht.

Geen blauwdrukken
Bogerd zei verder dat er geen blauwdrukken liggen waarin de diverse onderwerpen tot in detail zijn uitgewerkt. De concrete uitwerking gebeurt straks door werkgroepen, die voorstellen gaan doen voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van zelfsturende teams en de invulling van medezeggenschap. Maar voordat zij aan de slag gaan wil hij dat de HSR instemt met de plannen. ‘Ik wil geen honderden mensen in de organisatie inzetten als er geen goedkeuring van de HSR ligt’, zei hij.

Vanuit de HSR klonken stemmen dat zij het in grote lijnen wel eens zijn met de richting waarop het college aanstuurt, maar dat er grote huiver bestaat om in te stemmen met plannen waarvan nog niet vaststaat wat precies de uitkomst is. Zo wil de HSR dat de bevoegdheden van de faculteitsraden (zoals het instemmingsrecht op belangrijke onderwerpen) na opheffing van de faculteiten overgaan naar de op te richten instituutsraden. Maar Bogerd wilde die toezegging niet geven. Hij wil eerst het advies van de toekomstige werkgroep afwachten.