Nieuws

HU-coronaplan: taboe op handen schudden en grote bijeenkomsten

Advies: ‘Hou afstand of draag een mondkapje op plekken waar het druk is.'

Ook de HU maakt zich op voor een mogelijk nieuwe coronagolf. Dat begint met: geen handen schudden en een verbod op bijeenkomsten met meer dan 200 personen. Worst case scenario: geen sluiting van de gebouwen maar 50 procent van de studenten en medewerkers op de locaties.

Voor menigeen klinkt het als een déjà vu: scenario’s met verplichte mondkapjes, anderhalve meter afstand, online onderwijs en thuiswerken. Opnieuw staan dergelijke maatregelen opgesomd in het HU-coronaplan 2022 dat het college van bestuur woensdag presenteerde tijdens een vergadering van de Hogeschoolraad (HSR).

Aanleiding voor dit plan zijn de signalen dat in de herfst en winter een nieuwe corona-uitbraak aan staat te komen. Het kabinet wil voorkomen dat scholen opnieuw vanwege corona moeten sluiten. ‘Pas achteraf werd duidelijk wat de schade daarvan is’, stelde collegevoorzitter Jan Bogerd tijdens de presentatie.

Het plan is een uitwerking van het ‘Sectorplan mbo en hoger onderwijs’, dat al in juni is gepubliceerd. Het bevat vier scenario’s met steeds verdergaande maatregelen bij groeiende corona-risico’s. Alle hogescholen en universiteiten moeten deze scenario’s vertalen naar de eigen instelling. De medezeggenschapsraden moeten er voor voor eind oktober een besluit over nemen. Dan gaan de eerste regels in.

De eerste fase (‘donkergroen’) begint met preventiemaatregelen, zoals de basisadviezen over hygiëne en gezondheid. Terwijl velen elkaar inmiddels weer met een handdruk begroeten, is dit straks bij fase ‘donkergroen’ al not done. Als adviezen gelden verder: regelmatig handen wassen, het doen van zelftesten en je laten vaccineren (dit is niet verplicht). ‘Hou afstand of draag een mondkapje op plekken waar het druk is’, zo staat in het HU-plan.

Ongenoegen bij studenten

Veel HU-adviezen zijn een directe vertaling van het sectorplan. Maar wat niet in het sectorplan en wel in het HU-coronoplan staat, is een verbod op evenementen met 200 mensen en meer. Dit geldt vanaf 31 oktober aanstaande tot 1 april volgend jaar. En dit betekent bijvoorbeeld dat het jaarlijks Onderwijs & Onderzoek Festival verplaatst wordt van januari naar half april, vertelde collegevoorzitter Jan Bogerd tijdens de HSR-vergadering.

Deze maatregel leidde tot ongenoegen bij sommige studenten in de HSR. Geldt dit ook voor evenementen van studieverenigingen? Wel binnen de HU-gebouwen, was het antwoord. En mogen ze dan toch een bijeenkomst van meer dan 200 studenten in een locatie in de stad organiseren? Daar kwam geen duidelijke reactie op. Waarna een van de studenten opperde dat het college hierover met de studentenverenigingen overlegt.

Bij een grotere dreiging van het coronavirus wordt opgeschaald naar fase twee (‘lichtgroen’). Naast de basisadviezen komen er andere voorzorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld het op grote schaal stimuleren van zelftesten bij klachten. De HU zegt toe te zorgen voor voldoende testen, zodat studenten en medewerkers deze kunnen gebruiken voordat ze naar de HU reizen.

Verplicht mondkapje

In de lichtgroene fase komt er ook extra aandacht voor kwetsbare groepen, zoals mensen met een medische indicatie of met zorgtaken voor anderen. ‘We houden rekening met deze studenten en medewerkers en passen maatwerk toe’, staat in het plan. Degenen die niet in staat zijn om thuis te werken of studeren, krijgen ruimte om dat binnen de gebouwen van de HU te doen.

Als de dreiging van het coronavirus echt toeneemt, treedt scenario drie (code oranje) in. Dan worden zogenaamde contactbeperkende maatregelen weer ingevoerd. Het gaat dan onder meer over de bekende anderhalve meter afstand houden tot elkaar, verplicht mondkapje op bij verplaatsingen (medewerkers hoeven niet te handhaven) en meer gebruik van online onderwijs. Praktijkonderwijs en laboratoriumonderzoek gaan dan fysiek door. De science café’s blijven ook open.

Over online onderwijs meldt het HU-plan verder: ‘Onderwijsactiviteiten en toetsen vinden op locatie plaats met een maximum van 30 personen per lokaal. Voor grotere groepen wordt een alternatief gevonden (opsplitsen van groepen). Als het niet anders kan is afstandsonderwijs (alternerend) een optie.’ Medewerkers die niet op de locaties hoeven te zijn, moeten thuiswerken, zo luidt het landelijk advies.

Code rood

Mochten al deze voorgaande maatregelen geen soelaas bieden, dan wordt het worst case scenario nummer vier (code rood) van stal gehaald. Dat leidt tot verregaande contactbeperkende regels, maar niet tot volledige sluiting van de gebouwen. De meest in het oog springende gevolgen: maximale aanwezigheid op de locaties van vijftig procent van studenten en medewerkers. En daarnaast een zo groot mogelijk gebruik van de gebouwen door verruiming van openingstijden: van 7.00 tot 22.00 uur, ook op vrijdag en zaterdag.

Sommige regels zijn nog onder voorbehoud van een beslissing van de Vereniging Hogescholen (VH). Zo zou het dragen van mondkapjes bij verplaatsing binnen de gebouwen alleen effectief zijn als alle hogescholen eraan meedoen, vertelde Bogerd. Ook het openbaar vervoer moet dan mondkapjes verplicht stellen. Vrijdag neemt de VH hierover een besluit.

Jan Bogerd sprak tijdens de presentatie van een ‘collectieve ambitie’ en ‘morele verplichting’. Studenten en medewerkers dienen zich zoveel mogelijk te houden aan de ingestelde regels. ‘Anders lopen we het risico dat we de tent moeten dichtgooien.’