Nieuws

Yvonne van Rooy wilde commotie voorkomen

Het ministerie van OCW zou geld hebben teruggeëist van de Universiteit Utrecht, als collegevoorzitter Yvonne van Rooy haar salaris niet had verlaagd bij haar herbenoeming.

Gisteren meldde de Universiteit Utrecht dat Van Rooy nog twee jaar collegevoorzitter blijft. Ze gaat minder verdienen dan nu. ‘Gegeven de maatschappelijke discussie over topinkomens in de publieke sector, heeft van Rooy besloten te kiezen voor een verlaging van haar salaris tot de balkenendenorm’, aldus het persbericht.

De bewindslieden van OCW verzetten zich tegen de topsalarissen van universiteits- en hogeschoolbestuurders, maar ze kunnen nog niet veel uitrichten: de wet normering topinkomens is voorlopig nog niet van kracht. In principe kunnen universiteiten en hogescholen daarom zelf bepalen hoeveel salaris hun bestuurders krijgen.

Maar daar heeft het ministerie iets op gevonden. OCW vordert geld terug, als de overheidsbekostiging ‘ondoelmatig’ wordt besteed. Exorbitante salarissen vallen daar ook onder. Zo heeft het ministerie geld teruggeëist van de TU Delft, toen de collegevoorzitter daar iets boven de norm uitkwam. Ook Inholland moest een deel van de bekostiging terugbetalen.

Voor alle duidelijkheid schreef minister Marja van Bijsterveldt in januari een brief over topinkomens. Lopende contracten kon zij niet aanpassen, maar vooruitlopend op de nieuwe wet eiste ze alvast dat de huidige topsalarissen boven de 223.666 euro – de toenmalige norm – zouden worden bevroren. Salarisstijgingen zouden worden teruggevorderd.

Bij nieuwe benoemingen moest meteen de nieuwe norm gelden: alles wat bestuurders extra zouden krijgen, zou van de rijksbekostiging worden afgetrokken, waarschuwde Van Bijsterveldt.

Maar hoe zit het dan met herbenoemingen, zoals die van Yvonne van Rooy? Die zijn volgens de minister ‘in de aard identiek aan een nieuwe benoeming’ en worden dus ook als nieuwe benoemingen beoordeeld. Als Van Rooy haar huidige salaris van 260 duizend euro had behouden, dan moest de Utrechtse universiteit ruim 36 duizend euro aan overheidsfinanciering terugbetalen.

‘Die brief van de minister vonden we nergens op slaan’, zegt voorzitter Rien Meijerink van de Utrechtse Raad van Toezicht. ‘We hebben tegen het ministerie gezegd: dat kan echt niet. We hebben bezwaar gemaakt. Op dat bezwaar hebben we nog geen antwoord. Het is dus maar de vraag of OCW zo’n verlaging van het salaris bij een herbenoeming kan afdwingen. Nee, die brief heeft hierin geen rol gespeeld. Van Rooy heeft ter voorkoming van commotie vrijwillig een deel van haar salaris ingeleverd en dat is prijzenswaardig.’