Nieuws

Verkiezingen bij beperkt aantal raden

Dit jaar zijn er slechts bij een paar faculteitsraden en opleidingscommissies van de HU verkiezingen nodig. Dat komt omdat er zich bij de rest minder of evenveel kandidaten hebben gemeld dan er plaatsen zijn. Verder gaat er gestemd worden voor de Hogeschoolraad (HSR) en de Personeelsraad.

Dat blijkt uit de voorlopige kandidatenlijst (inloggen nodig) die woensdag op Sharepoint is gepubliceerd. Waar zeker een verkiezingsstrijd losbarst is bij de Hogeschoolraad, het HU-brede medezeggenschapsorgaan. Daar staan twaalf studenten te trappelen terwijl er tien studentzetels te vergeven zijn. Het aantal medewerker dat een gooi doet naar een van de tien beschikbare plaatsen, bedraagt maar liefst 34. Ook bij de Personeelsraad van de HU Diensten zal er gestemd gaan worden.

Verkiezingscircus
De situatie bij de faculteitsraden geeft een heel ander beeld. Bij vier van de zes raden is stemmen overbodig, zowel bij het personeel als bij de studenten: daar zijn de kandidaten automatisch verkozen omdat er minder kandidaten dan zetels zijn. Bij de faculteit Maatschappij en Recht hoeven alleen de studenten mee te doen aan de verkiezingen en niet de medewerkers. De enige faculteitsraad waar het verkiezingscircus bij zowel studenten als medewerkers los gaat, is bij Economie en Management.

Bij de opleidingscommissies (OC's) is de animo om zich kandidaat te stellen nog minder. Van de circa veertig OC’s en gemeenschappelijke opleidingscommissies (GOC’s) komen er slechts bij twee verkiezingen: bij de GOC Business en de OC pedagogiek. Daar mogen studenten een stem gaan uitbrengen. Uit de kandidatenlijst blijkt verder dat voor de OC's zich alleen studenten hebben aangemeld; bij de GOC's (die meerdere opleidingen vertegenwoordigen) doen in beperktere mate ook medewerkers mee.  

Studiedruk
Het tekort aan kandidaten voor faculteitsraden en opleidingscommissies is volgens projectleider Emi Stikkelman mogelijk te verklaren door de toegenomen studiedruk. Voor de OC’s en GOC’s geldt daarbij dat er binnen de HU stemmen opgaan om hier de verkiezingen af te schaffen en de leden te benoemen. In tegenstelling tot de Hogeschoolraad en faculteitsraden is het niet verplicht om voor deze commissies verkiezingen te houden. Een voorstel hiertoe ligt bij het college van bestuur, dat hierover nog een besluit moet nemen. In de praktijk blijft het vaak mogelijk om buiten de verkiezingen om toe te treden tot de commissies.

De onderlinge twisten in de studentenfractie MUST in de HSR, waarbij enkele leden eruit zijn gezet, hebben geleid tot een definitieve splitsing. Twee van hen keren terug op de lijst van MUST (twee anderen zijn niet meer verkiesbaar). Verder is de lijst aangevuld met vijf nieuwe kandidaten. De lijst Avanti, die zich na veel vijven en zessen afsplitste van MUST, bestaat uit de twee zittende leden. Ook is de eenmansfractie Student en Sport weer herkiesbaar en hebben zich twee eenmanslijsten aangemeld.

Vakbondsveren
Ook bij het personeel in de Hogeschoolraad zijn enkele veranderingen te noteren. Zo heeft de fractie AOb/AbvaKabo zijn vakbondsveren recentelijk afgeschud en zich omgedoopt tot HUzo! De fractie gaat met maar liefst 19 kandidaten de verkiezingen in. Verder hebben twee leden van HU+ zich afgesplitst en vormen nu de kandidaten van de fractie HUdoc. HU+ telt zeven kandidaten op de lijst. De lijst Ondersteunend Personeel gooit drie gegadigden in de strijd. Nieuw is de lijst HARK met twee personen en er doet een eenmanslijst een gooi naar een zetel. 

Totdat de definitieve lijst is vastgesteld, is het mogelijk dat er zich nog kleine wijzigingen voordoen. De verkiezingen vinden plaats van 19 tot en met 25 mei.

UPDATE
De verkiezingen bij de GOC Business zijn niet meer nodig omdat het aantal zetels van de commissie is uitgebreid waaardoor alle kandidaten zijn toegelaten. Ook bij de studenten van de raad van de faculteit Maatschappij en Recht zijn verkiezingen overbodig. Een student heeft zich teruggetrokken waardoor alle gegadigden automatisch zijn verkozen.