Achtergrond

Domstad landt in ‘veilig huis’

De HU en Hogeschool Domstad, een zelfstandige, katholieke pabo in Utrecht, willen op korte termijn fuseren. In december wordt een intentieverklaring ondertekend waarna in 2010 de samenvoeging met het Instituut Theo Thijssen van de faculteit Educatie plaatsvindt. De Domstad verhuist dan naar Amersfoort. Acht vragen én antwoorden over de fusie.

Wat is Hogeschool Domstad?
Hogeschool Domstad is een katholieke, zelfstandige lerarenopleiding basisonderwijs, gevestigd aan de Koningsbergerstraat 9 in Utrecht. Domstad heeft ruim 800 studenten en een personeelsbestand van rond de 100 voltijdbanen. De hogeschool herbergt een dagopleiding, een dag/avondvariant, een verkorte studie, academische lerarenopleiding en een traject voor onderwijsassistent. Daarnaast beschikt de instelling over een afdeling post-hbo en een vergadercentrum. Domstad is 25 jaar geleden ontstaan uit een fusie tussen pedagogische academies en kleuterleidstersopleidingen in Amersfoort, Zeist en Hilversum. De hogeschool is aangesloten bij Interactum, een samenwerkingsverband van zeven zelfstandige pabo’s.  

Waarom een fusie?
Door teruglopende studentenaantallen in de laatste jaren dreigde Domstad in zwaar weer te komen, waardoor de positie in 2010 problematisch zou worden. Daarom is in 2009 een reorganisatie ingezet waarbij twintig fulltime banen moesten verdwijnen, op basis van natuurlijk verloop en vrijwillig vertrek. De ingreep is inmiddels nagenoeg afgerond. Het financiële onheil is daarmee voorlopig afgewend.
‘Wij zijn nu financieel op orde’, zegt Simone de Wit, collegevoorzitter van Domstad. ‘Maar een kleine instelling is kwetsbaar en permanent bezig met overleven. Daarom zijn we ons gaan beraden over de toekomst.’ Drie scenario’s kwamen bovendrijven: zelfstandig blijven, samenwerking met andere zelfstandige pabo’s (Marnix Academie in Utrecht) en Ipabo in Amsterdam en Alkmaar) of samengaan met het Instituut Theo Thijssen van de HU.

Om welke reden gekozen voor de HU?
Collegevoorzitter De Wit: ‘De Hogeschool Utrecht is een veilig huis. Door de fusie zijn we in één keer van onze kwetsbaarheid af. En we krijgen de beschikking over meer faciliteiten, kenniskringen, andere faculteiten en opleidingen. En de locatie Amersfoort trekt ons erg aan. We hebben een historische band want een van de voorlopers van Domstad was daar gevestigd. Daarbij is de HU Amersfoort relatief kleinschalig. Het nieuwe gebouw spreekt ons aan. Ook is hierdoor de concurrentie tussen de drie pabo’s in Utrecht opgelost en ontstaat een betere spreiding van opleidingen over de regio.’

Waarom verhuizen naar Amersfoort?
Onderwijs & opvoeding is een van de thema’s van de HU Amersfoort. De aanvraag bij het Ministerie van OCW om een pabo in de stad te mogen starten heeft tot op heden niet geleid tot toestemming. Door de fusie met Domstad en de volledige verplaatsing van de pabo naar Amersfoort kunnen de plannen versneld worden uitgevoerd. Sinds de pedagogische academie Sint Agnes in Amersfoort in 1984 opging in Hogeschool Domstad en naar Utrecht verhuisde ontbeert deze stad een pabo. Bijkomend voordeel voor de HU is dat het nieuw gebouw in Amersfoort, dat in september volgend jaar wordt betrokken, in een klap bijna volledig wordt benut. Het is geschikt voor 4000 studenten terwijl HU Amersfoort er 2.500 telt.

Wat vindt het personeel ervan?
De fusie is bij de Domstad hét gespreksonderwerp tijdens de lunch. Binnen het team leven verschillende meningen. Een deel is voorstander omdat een samenvoeging met het Theo Thijssen instituut meer mogelijkheden biedt dan bij een zelfstandige, kleine opleiding. Ook mogelijke samenwerking met andere faculteiten van de HU is een pre. Een ander deel is tegen of heeft twijfels omdat men vreest dat het unieke karakter van Domstad verloren gaat. Genoemd worden het kleinschalige karakter, het competentiegericht curriculum en de katholieke identiteit. De verhuizing naar Amersfoort lijkt in mindere mate een issue.     

En studenten?
Ook zij denken wisselend over de plannen. Sommigen betreuren de stap omdat ze bewust gekozen hebben voor een kleine pabo. Anderen zien voordelen bij een grotere instelling, zoals meer specialisaties. Domstad-student Rogier Heezemans, lid van de medezeggenschapsraad, ziet die voordelen ook. Maar toch vindt hij het ‘erg jammer’ dat er een fusie komt en Domstad ophoudt te bestaan. ‘Aangezien de charme van Hogeschool Domstad toch ligt bij het kleinschalige. Nu wordt de school opgeslokt in een grote organisatie en zal er anonimiteit bij studenten en de docent ontstaan.’

Is de fusie een gelopen race?
Nee, want zowel de medezeggenschapsraden van de HU en Domstad moeten hun goedkeuring geven. De colleges van bestuur leggen na de ondertekening van de intentieverklaring een voorstel voor aan de medezeggenschapsraden. Margriet Elschot, interim-voorzitter van de medezeggenschapsraad van Domstad, doet over de uitkomst nog geen uitspraken. Vorige maand zijn er verkiezingen geweest wat leidde tot een aantal nieuwe leden. ‘Wij moeten met deze club en ons college van bestuur eerst rond de tafel voordat wij met standpunten naar buiten treden.’
De raad van de faculteit Educatie (FE) van de HU, heeft de centrale medezeggenschapsraad (CMR) verzocht om ‘ten minste’ advies te vragen of ‘liever nog’ de beslissing over de fusie over te dragen aan de faculteitsraad. Daarnaast zijn er nog enkele beren op de weg. Het ministerie moet toestemming geven over het samengaan en de verhuizing. Ook is er nog een fiat nodig van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) vanwege de gewenste continuering van de Akte van bekwaamheid godsdienst/levensbeschouwing.

Slokt de HU Domstad op?
Collegevoorzitter De Wit: ‘Het is maar net hoe je het bekijkt. Hogeschool Domstad en Instituut Theo Thijssen zijn ongeveer even groot dus ontstaat een gelijkwaardige verhouding. Onze identiteit denken we in deze samenwerking te kunnen continueren. Maar we zijn niet naïef. We geven onze autonomie op in ruil voor continuïteit. We zijn nu een zelfstandig huis en straks slechts een kamertje in een grote woning. Maar we kunnen onze kamer wel zelfstandig inrichten.’