Achtergrond

Masterspecial: Tussen wetenschap en werkvloer

Hogeschool Utrecht telt 31 masters, vooral op gebied van educatie. Trajectum sprak drie HU-masterstudenten. Wat halen ze eruit?

 

Wie? Suzanne van Lint (22) uit Utrecht
Wat? Master zorgtraject ontwerp

‘Eigenlijk ben ik een soort experiment. Ik ben namelijk de enige uitmijn groep die meteen na de studie hbo verpleegkunde is doorgegaan metdeze master. Mijn mede master-studenten zijn gemiddeld 35 en hebben alveel meer ervaring in de zorg. Maar ik had het gevoel na de opleidingnog niet klaar te zijn, ik wilde me meer verdiepen in de management- enbeleidskant. Deze master stoomt me klaar voor het vak vanzorgprofessional: iemand die vernieuwing in de zorgsector brengt, metname in de ketenzorg. Dat wil zeggen: alle stappen die een patiëntdoorloopt in zijn behandeling, van de huisarts, via de orthopeedbijvoorbeeld, naar het ziekenhuis.

Ik werk als verpleegkundige op de orthopedieafdeling in deMaartenskliniek in Woerden. Daar kon ik na mijn stage een baan voor 24uur krijgen. Daarnaast volg ik een dag in de week colleges op defaculteit gezondheidszorg van de HU.
Wat ik vooral uit deze master haal, is dat je leert brug te zijn tussentheorie en praktijk. We gebruiken literatuuronderzoek, maar de maniervan implementeren van een zorgtraject in de praktijk krijgt evenveelaandacht. Er wordt rekening gehouden met het hele veld: het soortorganisatie, het beleid, de cultuur, de financiële situatie, etcetera.Je leert daarnaast communicatie- en adviesvaardigheden om het trajectte begeleiden.
In het tweede studiejaar – waar ik nu in zit – maak je een zorgtrajectontwerp voor je eigen werkpraktijk. In mijn geval is dat een joint caresysteem, waarbij mensen een bepaalde knieoperatie allemaal tegelijkondergaan, zodat ze met elkaar kunnen revalideren en elkaar kunnenondersteunen.
Ik had ook kunnen kiezen voor verplegingswetenschap aan deuniversiteit, maar daarvoor wil ik te graag ook verpleegkundige zijn,de handen aan het bed. Juist daar zijn alledaagse problemen tesignaleren en de beste oplossingen te vinden.
Over tien jaar sta ik nog steeds in directe verbinding met de patiënt,en ben ik daarnaast volop bezig met het organiseren vankwaliteitszorg.’

Master zorgtraject ontwerp| faculteit Gezondheidszorg | voorhulpverleners in staf- en beleidsfuncties |2 jaar in deeltijd |1 dag inde week 6 uur college |14 uur zelfstudie per week

Wie? Fokko Hooijer (30) uit Garnwerd (Groningen)
Wat? Master of education aardrijkskunde 

‘Tot afgelopen augustus reed ik iedere week naar Utrecht met tweemensen die ook uit het noorden kwamen. De HU geeft samen met Tilburg deenige mogelijkheid om je eerstegraads docentschap te behalen.
Ik maakte in 2005 de omslag van softwareontwikkelaar naar leraaraardrijkskunde omdat ik socialer werk wilde doen. Ik zei altijd al: alsik dit niet deed, was ik wel iets met aardrijkskunde gaan doen. Hetmooie aan eraan is dat je het in elk vak tegenkomt: vulkanisme,gesteentes, dan heb je het over natuurkunde. Milieu, dan gaat het overbiologie. Mondialisering en culturen, dan pak je geschiedenis enmaatschappijleer mee. 
In Leeuwarden behaalde ik eerst mijn tweedegraads bevoegdheid, daarnabegon ik in Utrecht aan de eerstegraads. Tegelijk ging ik lesgeven ophet Parcival College in Groningen. Meteen al in de hoogste klassen,behoorlijk pittig gecombineerd met de wekelijkse trip naar Utrecht,maar ontzettend leuk. Die hogere groepen spreken me aan omdat ze nietmeer slaafs doen wat jij wilt, ze denken zelf na. 
De master bestond onder andere uit verdiepende vakken, bodemkunde,veldwerk en een profielwerkstuk. Het was afwisselend en inspirerend.Soms had ik het idee dat in de lesvormen de slag naar master niethelemaal gemaakt werd, maar na een brief naar de opleidingscommissieverbeterde dat.
Wat ik er heel erg uit heb gehaald is hoe je volgens vastestappenplannen denkvaardigheden kunt aanleren. Nu gebruik ik tijdensmijn lessen bijvoorbeeld geplastificeerde vellen met uitleg over deles, die de leerlingen er steeds even bij kunnen pakken. Bijvoorbeeldals we het hebben over klimaatverandering; regen zorgt voor problemenin het rivierengebied, de oorzaak daarvan heeft verschillendendimensies: natuurlijk, economisch, enzovoort. Die uitleg geeftleerlingen een handvat hoe ze informatie kunnen structureren, enondertussen werken ze meteen aan hun denkvaardigheid.
Tijdens de master heb ik mij specifiek verdiept in de Ardennen. Het isnamelijk zo dat die langzaam aan het stijgen zijn en niemand weet echtwaarom. Als docent heb ik daarmee een eigen terrein waar ik in mijnlessen veel op terugkom, ontzettend leuk is dat. 
Het enige wat ik nog doe met ICT is dat ik de ICT-coördinator van deschool ben. Over vijf jaar sta ik nog steeds voor de klas. Ik heb erhard voor gewerkt, en mijn droombaan gevonden.’ 

Master of education aardrijkskunde| faculteit Educatie | voortweedegraads bevoegde leerkrachten die hun eerstegraads willen halen | 3 jaar in deeltijd |1 lesdag of -avond in de week |16 uur zelfstudie per week 


Wie? Mieke Berkhout (37) uit Jisp (Noord-Holland)
Wat? Master special education needs

‘Na vijftien jaar in het basisonderwijs kreeg ik behoefte aan meerkennis, vooral over gedragsproblematiek bij kinderen. Steeds meerkinderen met gedragsproblemen blijven tegenwoordig in het reguliereonderwijs. Ik merkte in mijn klas dat ik daar toch niet voldoendebekwaam op kon reageren. Zo had ik bijvoorbeeld een kind met autismedat meer dan de andere kinderen behoefte had aan structuur. Samen meteen school voor speciaal onderwijs heb ik toen een systeem vanlesmandjes gemaakt dat heel goed bleek te werken.
Wat ik van deze master heb geleerd, is naar zo’n kind te kijken vanuitecologisch perspectief in plaats van medisch perspectief. Geen stempeldrukken, maar zijn hele omgeving in kaart brengen: ouders, vriendjes,thuissituatie. Daarna bepaal je samen met de ouders als team hoe je hetkind gaat benaderen en welke – vooral positieve – punten je gebruikt omhem of haar in ontwikkeling te houden. Dit geeft heel veel houvast.
Het grootste en laatste onderdeel van de master bestaat uit educationalresearch in je eigen praktijk. Ik werk op een kleine school in Jisp met120 leerlingen. Daar heb ik onderzoek gedaan naar effectieve leertijd,met als basisvraag op welke wijze de school leeropbrengsten kanvergroten. In interviews met collega’s heb ik gevraagd wat voor hen debelangrijkste tijdverspillers zijn. In mijn aanbevelingen staat onderandere dat als de bel om 8.25 in plaats van 8.30 uur zou gaan, dit weltien minuten extra leertijd oplevert.
Vorig jaar heb ik de master afgerond en nu ben ik dus naast leraarbasisonderwijs ook gedragsspecialist. Ik had gehoopt in de praktijkmeer ervaring op te doen, maar tot nu toe is daar binnen de stichtingwaar mijn basisschool bij aangesloten nog geen ruimte voor. Ik merk datdit vak nog heel erg in de kinderschoenen staat. Toch geeft het feitdat ik de master heb gedaan me mogelijkheden om me te ontwikkelen, enover vijf jaar hoop ik toch echt als gedragsspecialist te werken.’

Master special education needs (deeltijd)| faculteit Educatie | voorleraren, coördinatoren en managers in het onderwijs die zich willenontwikkelen op gebied van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften |2jaar in deeltijd op verschillende locaties door het land | Namiddag ofavond in de week

Een master (aan de HU)

Een master is een opleiding die volgt na de bachelorstudie. Sinds deinvoering van het bachelor-mastersysteem mogen hogescholen mastersverzorgen. Het Rijk subsidieert in het hbo slechts een beperkt deelhiervan: alleen die opleidingen die een maatschappelijk belang dienen(zoals onderwijs en gezondheidszorg) krijgen bekostiging. Studentenbetalen hier het reguliere collegegeld.

Hogeschool Utrecht telt in totaal 31 masteropleidingen, waarvan er 16zijn bekostigd. De overige niet-bekostigde masters dienen zichzelf tebedruipen en daarvoor wordt dan ook een hoog collegegeld gevraagd.Verreweg het grootste aantal masters bevindt zich bij de faculteitEducatie: 16 masters (waarvan 14 bekostigd). De faculteitGezondheidszorg heeft er 5 (2 bekostigd), Economie & Management 4en de faculteiten Communicatie & Journalistiek alsmede Natuur &Techniek 3. De faculteit Maatschappij & Recht kent geen masters.

De HU heeft als uitgangspunt dat alle afgestudeerden een vervolgstudiekunnen volgen. Dan kan aan een van de eigen masters of bij bijvoorbeeldde Universiteit Utrecht. Om bij de universiteit toegelaten te wordenmoeten studenten in veel gevallen een extra traject volgen. Dat kan eenpre-master zijn aan de HU (bijvoorbeeld tijdens de minor) of bij deuniversiteit. De duur van deze schakelprogramma’s varieert van een halftot één jaar. De hbo-masters worden vooral gevolgd door professionalsuit het werkveld die eerder een bachelor hebben gehaald.  

Kijk voor uitgebreide informatie over de HU-masters op www.masters.hu.nl