Nieuws

College wil invoering nieuwe vorm van toetsing: ‘Proctoring light’

Foto: Kees Rutten

Het college van bestuur introduceert een nieuwe manier van toetsing. Studenten komen daarbij naar de hogeschool en maken op hun eigen laptop – onder surveillance – een digitale toets. Op de laptop wordt een plug-in geïnstalleerd waardoor sommige functies op slot gaan. Het college onderzoekt of deze vorm van proctoring light organisatorisch haalbaar is.

Deze variant is het ‘nieuwe centrale toetsen’ ofwel Bring Your Own Device (BYOD), ook wel proctoring light genoemd. Het zou vanaf periode C (begin februari) ingevoerd moeten worden en in de plaats komen van de omstreden proctoringtoetsen.

De HU heeft na de sluiting van de gebouwen door de corona-uitbraak eind vorig studiejaar procotoring ingevoerd. Studenten maken dan thuis bijvoorbeeld centrale kennistoetsen digitaal op de eigen laptop. Geluiden en beelden van de camera en microfoon worden opgenomen en bij verdachte situaties komt er een seintje dat waarschuwt voor mogelijk fraude.

Minder inbreuk op privacy

De Bring Your Own Device-methode maakt geen gebruik van de camera en microfoon. Daardoor is de inbreuk op de privacy van studenten veel minder. Wel zorgt de plug-in dat de laptop wordt ‘gelockt’. Daardoor kan de student bijvoorbeeld niets opzoeken op internet of digitaal communiceren. Doordat studenten terecht kunnen op alle locaties van de HU, kunnen onder toeziend oog van surveillanten grote aantallen tentamens afgenomen worden.  

De HU zette in de afgelopen periode alleen proctoring in als tijdelijke laatste mogelijkheid. Eerst hoort de toets-organisatie te kijken of ze de toetsen op een andere manier konden afnemen. Volgens de privacywet (AVG) en een recente rechterlijke uitspraak is proctoring alleen toegestaan als het een ‘gerechtvaardigd belang’ dient. Dat is het geval als de gebouwen zijn gesloten en studenten toch toetsen moeten maken om geen studieachterstand op te lopen.

Stoppen met proctoring

Met de gedeeltelijke openstelling van de gebouwen en de mogelijkheid voor tentaminering en beperkt onderwijs, vervalt het ‘gerechtvaardigd belang’. Dit geldt overigens ook na de strenge lockdown vanaf deze week. In oktober van dit jaar kondigde collegevoorzitter Jan Bogerd tot verbazing van de Hogeschoolraad aan om met ingang van periode C te stoppen met proctoring.

Omdat de capaciteit van de gebouwen met de 1,5-meter maatregel niet afdoende is voor massale toetsen, ging het college op zoek naar een alternatief. Een voordeel van deze Bring Your Own Device-variant is dat de docenten vanuit thuis de toetsen kunnen afnemen. Het scheelt ook in de werkdruk omdat digitale toetsen minder omslachtig zijn dan het afnemen van schriftelijke tentamens.

Duivels dilemma

Het college van bestuur laat in samenwerking met de instituutsdirecteuren onderzoeken of proctoring light te organiseren is vanaf begin februari. Er komt dan een hernieuwd reglement dat ter advisering naar de Hogeschoolraad gaat. Ook wil het college uitzoeken hoe het met individuele gevallen om moet gaan. Kan een student die in quarantaine zit alsnog thuis een proctoringtoets maken?

Vanuit de Hogeschoolraad op woensdag 17 december werd gewezen op een ‘duivels dilemma’. Van de ene kant zijn studenten die met een besmetting thuis zitten aangewezen op proctoring en geven daarmee hun privacy op. Aan de andere kant, vulde Jan Bogerd aan, bestaat het risico dat besmette studenten naar de hogeschool komen om tentamens te maken om geen studieachterstand op te lopen.

Ook interessant: Directeur Archimedes: ‘Er gaat aanmerkelijk meer geld naar het onderwijs’