Nieuws

Hogeschoolraad keurt nieuwe verdeling bestuursbeurzen goed

Padualaan 99. Foto: Femke van den Heuvel

Het voorstel van de colleges van bestuur van de HU en Universiteit Utrecht (UU) voor een nieuwe manier om de bestuursbeurzen toe te kennen is door de Hogeschoolraad (HSR) goedgekeurd.

Het fiat van de HSR werd woensdag meegedeeld in de overlegvergadering met het college van bestuur. Op 22 april neemt de Universiteitsraad een besluit. De nieuwe systematiek zou in september 2025 ingaan. De beurzen zijn bedoeld voor studentbestuurders van onder meer gezelligheids-, sport- en cultuurverenigingen. Het document ging vergezeld met de prognoses van de hoogte van het aantal bestuursbeurzen.

Sommige verenigingen krijgen volgens de prognoses meer beurzen toegekend, zoals het Utrechtsch Studenten Corps en ook veel sportverenigingen gaan erop vooruit. Andere clubs leveren in, zoals Veritas, Biton en de internationale vereniging Aiesec en SIB. Driekwart van de ruim zeventig studentenclubs gaan erop vooruit, becijferde universiteitsplatform DUB. Zo’n 17 organisaties krijgen beduidend minder.

‘Het bestaan van onze vereniging komt in gevaar’, zegt de voorzitter van de relatief kleine Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) in DUB. ‘Het gaat om een groot deel van onze begroting. We hebben veel minder geld én tijd om activiteiten te organiseren. Hierdoor zullen we op activiteiten – die juist onze vereniging zo uniek maken – moeten inleveren.’

Eenheden per maand

De HU en universiteit stellen elke drie jaar vast hoeveel beurzen de afzonderlijke studentenorganisaties krijgen. De verenigingen verdelen ze dan over de bestuursleden. De bestuursbeurzen worden berekend in eenheden per maand. Een studentbestuurder krijgt per maand 425 euro. Het is een financiële compensatie voor mogelijke studieachterstand vanwege de bestuurswerkzaamheden.

De manier van verdeling van de studiebeurzen vormt een onderdeel van de nota ‘Beleid en ondersteuning studentenorganisaties’. De HU en UU hebben een nieuwe systematiek ontwikkeld omdat er signalen waren dat de toekenning ‘ondoorzichtig en soms onrechtvaardig’ was. De nieuwe regels zijn eenvoudiger en transparanter, vinden de colleges. De belangrijkste factor is het aantal leden. Daarnaast krijgen verenigingen extra beurzen als het beschikt over een eigen gebouw.

Voor iedereen dezelfde voorwaarden

Ondanks de kritiek van sommige studentenclubs ging de studentenfractie Vlijmscherp uit de HSR akkoord met het plan. Het is inderdaad transparanter, beaamt Chiel Boot, voorzitter van studentenfractie Vlijmscherp. En het systeem stelt voor iedereen dezelfde voorwaarden. ‘Gelijke monniken, gelijke kappen.’ De fractie ziet ook nadelen, zoals een teruggang in aantallen beurzen bij veel verenigingen. Maar de voordelen wegen op tegen de nadelen, stelt Boot.

Hoewel de HSR instemde met het nieuwe beleid uitte de raad woensdag tijdens de vergadering met het college nog wel de zorgen over één aspect. In het document staat dat de financiële ondersteuning niet wordt toegekend of kan worden ingetrokken als de studentenorganisatie of leden ervan schade berokkenen aan de reputatie van de HU of UU.

Vrijheid van meningsuiting

Deze regel zou kunnen leiden tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting, opperde studentraadslid Boot. De hogeschool en universiteit moeten ervoor zorgen dat de leden ook kritische geluiden moeten kunnen laten horen over de HU en UU. HSR-voorzitter Annette Wind ondersteunde dit. Ze waarschuwde het college niet te snel te handelen om reputatieschade te voorkomen. ‘Soms is die schade nodig om ervan te kunnen leren’, verklaarde ze. ‘We moeten niet te snel in een kramp schieten.’ Ze verwees naar eerdere incidenten, ook doelend op de ‘bangalijst‘ van studenten van het USC.

Bij de nota ‘Beleid en ondersteuning studentenorganisaties’ werd aanvankelijk een aparte notitie toegevoegd waarin staat hoeveel bestuursbeurzen de studieverenigingen en Science Cafés van de hogeschool zouden krijgen. Daar kwam in de HSR-vergadering van begin april flinke kritiek op. Studentenfractie Vlijmscherp signaleerde dat de gezelligheids-, sport- en cultuurverenigingen veel meer bestuursbeurzen krijgen in vergelijking met de studieverenigingen van de HU.

HU-studieverenigingen en Science Cafés

Collegevoorzitter Wilma Scholte op Reimer kon daar niet meteen een verklaring voor geven. Inmiddels is de HU-notitie losgekoppeld van de algemene beleidsnota ondersteuning studentenorganisaties. De HSR en het college gaan over de hoogte van de bestuursbeurzen voor HU-verenigingen apart overleggen en mogelijk komt er een nieuw voorstel dat aan de raad wordt voorgelegd.

Wat verder ook nog in de lucht hangt is het dringende verzoek van de HSR en Universiteitsraad om de bestuursbeurzen te verhogen. De vergoeding is sinds de invoering in 2015 vastgesteld op 425 euro per maand. De medezeggenschapsraden van de HU en UU vroegen in februari aan de colleges om dit bedrag te corrigeren met de inflatie. De maandelijkse beurs zou met 90 euro omhoog kunnen gaan naar zo’n 515 euro. Een voorstel hierover wordt in 2025 naar de HSR gestuurd.